×
1 Изберете EITC/EITCA сертификат
2 Достъп до електронно обучение и електронно тестване
3 Вземете ИТ сертификати на ЕС след дни!

Потвърдете своите ИТ компетенции в рамките на Европейската ИТ сертификация (EITC/EITCA) от всяка точка на света напълно онлайн!

Академия EITCA

Стандарт за удостоверяване на цифрови умения от Европейския институт за сертифициране на ИТ с цел да подпомогне развитието на цифровото общество

ЗАБРАВЕНИ ДЕТАЙЛИ?

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ

Изберете вашата сертификация

Изберете програмата EITC/EITCA за сертифициране, която ви интересува, и започнете 10-дневна безплатна пробна версия.

Достъп до програмата

Следвайте програмата си за електронно обучение, практикувайте, подготвяйте се и получавайте достъп до напълно отдалечено електронно тестване.

Се сертифицират

Спечелете си EITC/EITCA сертификат, призната от ЕС атестация за ИТ компетенции.

Научете за сертификатите EITC/EITCA

Академията на EITCA, Европейската академия за сертифициране на информационни технологии е международна програма за сертифициране на компетенции, основана на европейския стандарт за ИТ сертифициране (EITC), разработен и разпространен от 2008 г. от Европейски институт за сертифициране на информационни технологии в Брюксел (Институт EITCI, сертифициращ орган).

Академията на EITCA се прилага изцяло онлайн, за да намали физическите и икономическите бариери при достъпа. И двете методологии за обучение и изпит включват дигитална подпомагана дистанционна форма. Академията EITCA се състои от сертификатите EITC и EITCA. Той е достъпен като основана в ЕС рамка за официално удостоверяване на професионални ИТ компетенции на лицата, призната в международен план и по този начин предоставя признаване на ИТ умения, независимо от националността на официалните документи, издадени и проверени от Института на EITCI. Повече информация за ръководния орган за сертифициране на EITC/EITCA може да бъде намерена в съответния орган Страници на института EITCI.

Академията на EITCA представлява международна информационна рамка за сертифициране на ИТ компетенции, която по отношение на сложността и съдържанието на учебните програми е съпоставима със съчетаването на следдипломното висше образование с професионално обучение в индустрията. Той е достъпен в ЕС и в чужбина изключително в рамките на форма за дистанционно обучение и дистанционно изпитване, като по този начин дава възможност както на гражданите на ЕС, така и на страни извън ЕС да имат лесен достъп до официално потвърждение на професионалните си ИТ компетенции и умения от Брюксел със стандарта за атестация, основан на европейските ИТ Сертификационна рамка без необходимост от физическо присъствие и само с малка част от разходите, свързани със стационарното образование и обучение, основано на ЕС. Разпространението на програмата се ръководи и подкрепя предимно от института EITCI в мисията му за насърчаване на дигиталната грамотност, ученето през целия живот, цифрово активираната адаптивност и предотвратяването на цифровото изключване, както и преследването на установяване на висококачествено референтно ниво за сертифицираните набори от ИТ умения в Европа, следователно прилагането на насоките на политиките на Европейската комисия, както е посочено в Цифровите технологии за Европа относно стратегията „Европа 2020“ (в рамките на насърчаването на цифровата грамотност, умения и стълб за приобщаване на ДАЕ на ЕС).

Сертификат за ключови компетенции на EITCA/KC
EITCA/KC

Сертификат за компютърна графика EITCA/CG

EITCA/CG

Сертификат за бизнес информация EITCA/BI

EITCA/BI

EITCA/IS Сертификат за информационна сигурност

EITCA/IS

Примерен сертификат за EITC

EITC

Сертификатът на EITCA Academy е всеобхватен по отношение на сложността на потвърдените умения Европейски ИТ Сертификат (EITC), базиран на международно признато официално потвърждение за специализация в определена област на приложна ИТ. Сертификатите на EITCA позволяват на своите участници по целия свят да получат стабилно потвърждение на своите многобройни компетенции, представляващи специализация в дадена цифрова област, чрез групиране на съответните сертификати на EITC, всички издадени в Брюксел в рамките на дистанционно обучение и изцяло достъп до изпити. Всички процедури за сертифициране се прилагат дистанционно и онлайн въз основа на стандартизация и акредитиране на управляващия орган за сертифициране, Европейския институт за сертифициране на информационните технологии (EITCI) в Брюксел. И сертификатите EITC, и EITCA Academy са напълно интегрирани в разпространената от EITCI IT ID eCV дигитална компетентност и умения модерна презентационна рамка.

Според Цифровите технологии за Европа (DAE, Изявление на Европейската комисия за Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, COM (2010) 245, Брюксел, август 2010 г.) цифровите компетенции вече са основа за развитието на информационното общество (IS) в икономиката, базирана на знанието (KBE) по целия свят. Според последните проучвания на Евростат, 30% от гражданите на ЕС (150 милиона европейци) и над 90% от цялото население в световен мащаб не притежават достатъчно ИТ компетенции, което затруднява функционирането им в съвременния глобализиран пазар на труда. Това представлява пречка както за професионалното, така и за личното развитие, докато все още компетенциите за ИТ, притежавани от останалата част от гражданите на Европейския съюз, не са достатъчно насочени и са обект на бързо остаряване. Въпреки много усилия в изготвянето на политики и противодействащи на публични и частни контра действия за преодоляване на пропастта между разпространението на цифрови умения и пазара и социалните нужди, ситуацията не се подобрява значително.

Поради факта, че в днешно време способността за използване на информационните технологии е изключително важна и благоприятна за саморазвитие както в личен, така и в професионален план, така наречените цифрови ключови компетенции са основни за икономиката, основана на знанието (препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно 18 декември 2006 г. относно ключовите компетенции за процеса на учене през целия живот, 2006/962/ЕО). Основното послание на DAE, съставляващо основата на новата стратегия за по-нататъшно развитие на Европейския съюз („Европа 2020 - Иновативен съюз“), е необходимостта от засилване на устойчивото образование на европейските граждани в областта на информационните технологии (водещо до увеличаване на процента на населението, което се обучава в тази област, като същевременно подобрява качеството на образованието в контекста на общоевропейски и международни програми за сертифициране, като се използват ефективни цифрови методи (в частност електронно обучение), както и включва финансова подкрепа на Европейския съюз - по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) в програми, съфинансиращи официално сертифицирано образование. Институтът EITCI разработва и разпространява стандартите за сертифициране на EITC/EITCA се стреми да подпомогне постигането на поставените цели в публичните политики за по-нататъшен растеж на ЕС.

Паневропейски стандарт, популяризиран към международното признание и програмиран с възможна всеобхватност, сравнима с формалното академично следдипломно образование, докато практически ориентиран да представлява приложимо цифрово атестиране на компетенции в областта на информационните технологии, се разглежда като важно средство за подпомагане на преодоляването на разликата в цифровите умения в ЕС. Такъв стандарт беше иницииран под формата на европейско ИТ сертифициране (EITC) през 2008 г. и бе непрекъснато разработен и разпространен от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии EITCI през последните години. Този стандарт е основа за дефиниране на Европейската академия за сертифициране на ИТ, предоставяща съвместно две програми за сертифициране:

  • Сертифициране на EITC (Европейското сертифициране на информационните технологии) - включително специализирани програми за сертифициране, тясно дефинирани в определени умения и приложения (изчерпателността на програмата за всяка програма на EITC се приближава до около 15 часа),
  • Сертифициране на EITCA (Европейската академия за сертифициране на информационни технологии) - включително програми за компетентност, специфични за домейни, групиране на серии от обикновено няколко съответни сертификата за EITC (свързана с програмата цялостност между 150 и 180 часа).

Програмите за сертифициране на EITC и EITCA стартират една след друга съответно през 2008 г. и от тази дата тези програми се очертават като признати рамки за сертифициране на цифрови умения заедно с непрекъснатото им разработване и актуализиране, както и разпространение от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии в Брюксел , Институтът EITCI оттогава издава сертификати EITC и EITCA в над 40 държави, обхващащи специализирани области на приложните компютърни науки, дизайн, киберсигурност и общи цифрови умения, като по този начин насърчава цифровата грамотност и професионализма на ИТ и противодейства на цифровото изключване.

Сертифицирането на ИТ компетенции представлява формален начин за потвърждаване на компетенциите на лицата в конкретни области на знания и умения, свързани с приложни компютърни науки и информационни технологии. Сертификатите EITC/EITCA са удостоверяващи документи, подкрепящи други формални начини за потвърждаване на знания, умения и компетенции, придобити в рамките на професионално и академично образование (включително сертификати или дипломи на университетите и училищата). В тази връзка схемите за сертифициране на EITC и EITCA Academy са особено важни за улесняване на политиките за въвеждане на дигитално разпространение на умения между не само ИТ специалисти и компютърни инженери, но и сред всички хора, които са професионално активни в други области, понякога далеч отделени от ИТ.

Програмата на Академията EITCA, провеждана под ръководството на Европейския институт за сертифициране на информационни технологии в Брюксел, позволява - след успешно приключване на процедурата за онлайн изпитване - да получи сертификатите на Академията EITCA, цифрово издадени в Брюксел, заедно с подробните добавки и всички заместващи EITC Сертификати. Самото сертифициране е възможно както при цялостна програма на EITCA Academy в избраната област на специализация (изпити в рамките на всички сертификати на EITC, включени в програмата на Академията, което води до пълно сертификат на EITCA Academy, добавка към диплома заедно с всички съответни сертификати на EITC), както и в рамките на по-тясно определени индивидуални сертификати по EITC (един изпит и единствен сертификат EITC във всяка съответна програма на EITC).

По отношение на изчерпателността, както е посочено по-горе, програмата за сертифициране на академията EITCA (еквивалентна на 150-180 часа стационарни класове или стандартни 2 университетски семестъра на следдипломното образование) може да се сравни със специализиран следдипломно обучение, но с практическата му ориентация и предимствата на международно разпространения европейски стандарт за сертифициране, той може да се окаже по-добър избор.

Важна характеристика на програмите за сертифициране на EITC/EITCA е възможността по време на по-продължително провеждане само на отделни програми на EITC от актуалната група, образуваща съответната академия на EITCA (единични специализирани сертификати за EITC със средно дидактическо съдържание от 15 часа) и по този начин сертификат след Сертификатът подобрява официалното ви удостоверяване на умения. Програмите за сертифициране на компетенции на EITC/EITCA включват съдържание, създадено по подход отдолу нагоре, така че да не се изискват предварителни познания по ИТ за тяхното завършване, въпреки техния напреднал и специализиран характер, както и придържането към високо качество на удостоверяващите умения. Това дава възможност дори повечето специализирани програми на EITC/EITCA да бъдат успешно изпълнявани стъпка по стъпка от хората без предварителни ИТ експертизи, като същевременно са от значение за ИТ специалисти и експерти в съответните области.

Процедурите на EITCA Academy и EITC за сертифициране водят не само до издаване на правилно защитени цифрови сертификати (в случай на EITCA Academy, придружени от подробни добавки за сертифициране и всички съответни заместващи сертификати EITC, и в случай на сертификати EITC, съдържащи подробно описание в рамките на самия сертификат), но също така и с предоставянето на съответните електронни услуги за валидиране. Цифровите сертификати EITC/EITCA трябва да се разбират като техните уникални идентификационни номера, че при въвеждане с правилно защитени данни в системата за валидиране на сертификат на института EITCI позволяват онлайн проверка на сертификатите, заедно с подробности за обхвата на програмата, попълнен от притежателя на сертификата, като както и изтегляне или отпечатване на адекватните потвърждения и добавки. Сертификатите на EITC (получени поотделно или като част от сертификата за академията на EITCA) са проектирани с ID, носещи QR кодове, които позволяват автоматично разпознаване и проверка на машината чрез приложения за QR сканиране, базирани на телефонна камера.

Процедурата за изпит и сертифициране, целяща официално потвърждаване на придобиването на знания и умения в специфични области на информационните технологии, се извършва от EITCI Institute в съответствие с публикуваните условия, в напълно отдалечена форма чрез специална онлайн система за изпит, интегрирана в -учебна платформа.

Всички издадени от EITCI европейски ИТ сертификати, включително сертификатите за EITC и EITCA Academy са достъпни изцяло онлайн на таксите за записване, както е посочено в Каталог за сертификати на EITC/EITCA.

Можете или да участвате в избрана програма (и) на Академията на EITCA или в избрана програма (програми) на EITC.

Програмата на EITCA Academy се състои от няколко програми на EITC (обикновено 10 до 12), всяка от стандартните 15 часови справки за изчерпателност на учебната програма (това означава, че обхватът на една програма на EITC съответства на около 15 часа стационарна дидактика и обучение). Следователно дадена програма на EITCA Academy отговаря на 150-180 часа изчерпателност на учебната програма и като такава представлява професионално, съвместно, тематично и последователно удостоверяване на ИТ компетенции в конкретна област на ИТ специализация, предлагаща всеобхватност, сравнима с програма за висше образование в следдипломно образование.

Накратко, EITCA Academy групира съответните програми за сертифициране на EITC в конкретна дисциплина (напр. В областите на информационната сигурност, бизнес информацията или компютърната графика). За получаване на съвместно сертифициране на EITCA Academy трябва да се извърши и успешно да се преминат всички състоящи се изпити по EITC (и по този начин има право на съвместно сертификат EITCA Academy и всички съответни сертификати на EITC, включени в програмата).

Човек може също да избере да следва само отделни сертификати на EITC, като по този начин получава тясно определено официално потвърждение на съответните умения, които адресират добре дефинирана и съгласувана тема, технология или софтуерно приложение (напр. Теми като основи на криптографията, обектно програмиране, HTML, растерна графика, 3d моделиране и др.).

Всеки, който се интересува от това, може да участва в програмите на EITCA Academy и сертификацията на EITC. Програмата е достъпна онлайн и няма ограничения за родните страни или националностите на хората, които могат да я предприемат. Единственото условие е достъп до Интернет за дистанционно обучение и дистанционно изпитване, необходими за процедурите на сертифициране и издаването на сертификати в Брюксел, ЕС.

За да започнете, трябва да регистрирате акаунт в EITCA Academy. Регистрацията на акаунт е безплатна. С акаунта получавате достъп до демонстрации и безплатни ресурси, които ще ви позволят по-добре да изберете подходяща за себе си EITCA Academy или сертификат (и) на EITC.

За да се регистрирате за академията на EITCA или за програмата по сертифициране на EITC по ваш избор, трябва да имате регистриран акаунт и да направите поръчка на избраната от вас EITCA Academy или програма (и) на EITC. Можете да добавите избраните от вас програми към вашата поръчка и след приключване на селекцията ще можете да платите формалностите за финализиране на таксата. След това, след като вашата поръчка бъде обработена (която се извършва автоматично от системата за няколко секунди), ще получите достъп до интернет за участие в избраната от вас програма (и) от вашия акаунт.

Що се отнася до сертификатите на EITCA Academy, има промоционална 80% субсидия на EITCI, отпусната със съответно намаление на таксата (приложима за всички заинтересовани лица по целия свят и свързана с коалицията за цифрови умения и работни места Институтът EITCI обещава да увеличи мащаба на EITC/EITCA достъп разпространение и за намаляване на икономическите бариери). Прилагането на субсидията на EITCI чрез 5-буквен цифров код, което дава резултат, като таксата на EITCA Academy ефективно намалява до 20%. Поради този 80% субсидиран достъп до EITCA Academy, може да е по-добрият вариант за набор от индивидуални програми за сертифициране на EITC, ако се интересувате да удостоверите не един набор от умения, а вашата специализация в даден ИТ домейн.

В случай, че институциите и компаниите делегират персонала си, поръчката може да бъде направена в институционална сметка, като се започне с най-малко 3 делегирани планове на персонала с брой допълнителни услуги (включително подробен мониторинг и докладване за напредъка на дидактическите и сертификационни процедури, както както и с гъвкави и рентабилни планове).

Както при всички програми за удостоверяване на професионални сертифицирани компетенции, Академията на EITCA и нейната основа Програмите за сертифициране на EITC като цяло не са безплатни (с изключение на хора, живеещи с увреждания, младежи в предходното образование и хора, живеещи в нисък социално-икономически статус в редица ниско-социални икономики развити страни). Въпреки това разходите за участие в програмата поради дистанционно образование и дистанционен изпит се намаляват ефективно в сравнение с традиционното стационарно (физическо присъствие) образование. Целта на Академията EITCA е евентуално да намали бариерите при достъпа до официално изявяване на професионални ИТ компетенции, базирани в ЕС, и да я направи достъпна за потенциални участници от всяка точка на света.

Текущите такси за сертификацията на EITC и програмите за сертифициране на EITCA Academy са показани в каталога и са определени съответно на 110 евро и 1100 евро. Таксите за сертифициране EITC/EITCA обхващат всички разходи, свързани с процедурите за сертифициране и спечеленото издаване на цифрово сертифициране. Допълнителни такси са приложими при незадължително издаване на защитена хартиена форма на сертификати и доставка (тези такси зависят от броя копия на физически обезпечени издадени сертификати, както и от международните служби за доставка на хартиените сертификати от Брюксел до вашата страна). Възможно е също така да се използва постоянно или временно да се използват само цифрови сертификати EITC/EITCA (които можете да отпечатате сами, ако е необходимо, във формуляри, готови за справка, от електронната услуга на EITC/EITCA валидиране на сертификати).

Цената на таксите за EITCA Academy и EITC за сертифициране е значително по-ниска от средната цена на съпоставимото ниво на професионално ИТ обучение, образование и сертифициране в страните от ЕС поради онлайн формата му. Издадените от ЕС сертификати официално потвърждават цифровите компетенции, придобити чрез обучението и изпитите, прилагани дистанционно в Брюксел, съгласно международно признатите стандарти на EITCA и EITC за сертифициране на ЕС. В допълнение към напълно онлайн форма няма разходи за живот, свързани с традиционното, стационарно образование в чужбина.

Освен това като част от постоянния ангажимент на Института EITCI да подкрепя прилагането на Програмата за цифрова програма за Европа (която е публичен политически елемент на стратегията „Европа 2020“) при насърчаването на дигиталната грамотност, уменията и приобщаващия стълб, съответните косвени субсидии на института EITCI чрез ефективно намаляване на таксите на предлаганите програми на EITCA Academy допълнително намаляват икономическите бариери за изпитване на професионални ИТ компетенции за участниците от по-слабо развитите страни.

И накрая, има много образователни ресурси, които са свободно достъпни след регистрацията на акаунта на EITCA Academy, които позволяват по-добро запознаване с модела на Академията EITCA и по-добре информирани решения за участие. За да получите достъп до тези ресурси (заедно с подходящи демонстрации, включително отдалечени изпити), можете да регистрирате безплатния си акаунт, като щракнете върху Регистрация в горния десен ъгъл на този сайт.

Как работив 3 прости стъпки

(след като изберете своя EITCA Academy или избрана гама от сертификати EITC от пълния каталог на EITCA/EITC)

Учете и практикувайте

Следвайте онлайн цялостна дидактика, подготвяща се за изпитите. Няма учебни часове, учиш, когато можеш.

Получете ИТ сертификат

Вземете онлайн изпит, за да спечелите EITC сертификат. Прекарайте всички в EITCA Academy и получавате сертификат EITCA.

Стартирайте кариерата си

Базираните на ЕС сертификати EITC/EITCA с подробни добавки представляват официално удостоверение за вашите професионални ИТ умения.

Да. Процесът на обучение и сертифициране в рамките на програмите EITC/EITCA заедно с всички изпити в програмите на EITC се провеждат изцяло дистанционно онлайн в рамките на платформата, подпомагана с електронно обучение, в асинхронен режим. Благодарение на гъвкавостта на асинхронно организиран дидактичен процес на електронно обучение, заедно с всички онлайн изпити, извършвани асинхронно чрез Интернет (позволяваща най-голяма гъвкавост във времето, когато участникът сам организира своята учебна дейност по негово удобство), физическото присъствие на участника не е необходимо , следователно много бариери за достъп са или намалени, или премахнати (напр. от географски, логистичен, икономически характер).

Участникът има индивидуален неограничен достъп до сертификационната платформа, осигуряваща добре планиран стъпка по стъпка дидактичен процес, контролиран от персонала, отговорен за изпълнението на програмата в съответствие с указанията на Института EITCI, включително електронни материали: лекции (в мултимедийна и текстова форма заедно с илюстрации, анимация, снимки или видеоклипове, достъпни директно на платформата за електронно обучение) с добавяне на уроци, лаборатории (включително включително образователен пробен достъп до софтуера, както и съответните интерактивни приложения) и неограничен дистанционен дидактически консултации.

Онлайн дидактиката се програмира в програма за сертифициране на EITC, която завършва също с дистанционно изпитване на EITC (на характеристиката на затворения тест, включително 15 въпроса с произволен затворен тест с множествен избор по дадената програма на програмата на EITC). Този дистанционен тест се предприема от участника в рамките на платформата за сертифициране (където участникът може да предприеме онлайн интерактивния тест, който осъществява произволен избор на тестови въпроси, имащи възможност да се върне на отговори или без отговор в рамките на ограничение от 45 минути). Резултатът за изпитване на EITC е 60% положителни отговори, но неуспехът в постигането на тази граница дава възможност на участника да се явява отново на изпита без допълнителни такси (при всеки опит за изпит има на разположение едно безплатно повторно запитване или за преминаване на теста или за подобряване на неговата оценка, след което допълнително изпитванията изискват заявление до администрацията да бъде активирано, но остават без допълнителна такса). Извършването на всички изпити по EITC, които представляват съответното сертифициране на EITCA Academy (със заместващи програми на EITC), води и до издаване на участника в съответното сертифициране на EITCA Academy (няма допълнителни изпити EITCA и сертификатите EITCA се издават въз основа на спечелването на всички съответните сертификати за EITC, съдържащи EITC). Всички процедури се изпълняват изцяло дистанционно в Брюксел, а сертификатите се издават в цифрова защитена и проверяема форма на участниците.

Важна характеристика на платформата за сертифициране дава възможност за детайлен анализ на процеса на обучение и сертифициране на всеки участник, включително пълна статистика за всички дейности в рамките на платформата за сертифициране, позволяваща генериране на отчети за дейността, както и автоматична идентификация и подкрепа на участниците, които имат проблеми с дидактическата материали и изпити. Обстойният анализ на дейността в дидактическия процес дава възможност за индивидуален подкрепящ подход към идентифицираните участници, ако такъв е необходим. Той също така може да бъде използван от самите участници за официално документиране на учебните дейности на трети страни или за собствени анализи и планиране (особено полезно за институциите и компаниите, делегиращи своя персонал за сертифициране).

Сертификационната платформа се поддържа непрекъснато както административно, така и технически. Администрацията включва техническо управление и цялостен контрол върху функционирането на платформата. Техническата поддръжка включва потребителска поддръжка със специализирана служба за поддръжка и решаване на проблеми, свързани с подсистеми за сигурност, архивиране на данни, база данни и актуализиране на функционалностите на платформата (действия, извършвани непрекъснато от специализирания и специализиран технически персонал).

От 2008 г. институтът EITCI издава стотици хиляди сертификати за EITC и EITCA по целия свят (както и близо 1 милион цифрови сертификати), постигайки брой от над 1 милион лица от 40+ страни, които са се запознали със стандарта EITC/EITCA дигитална грамотност на начално ниво и основни умения, специализирани области на приложната компютърна наука за ИТ специалисти, основни за усъвършенстван дизайн на компютърна графика, както и програми за дигитализация на публичната администрация (електронно управление) и противодействие на цифровото изключване сред социално слабите групи (особено хората, живеещи с увреждания).

Основната разлика е, че сертификацията на EITCA Academy се формира от определена група от свързани с EITC сертификати (обикновено от 10 до 12). Само чрез получаване на всички тези заместващи сертификати за EITC, на участника ще бъде издаден и специален сертификат EITCA, който удостоверява специализация в съответната област (получаването на сертификат на EITCA Academy не изисква допълнителен изпит, изисква преминаване на изпити за всички заместващи сертификати EITC) ,

Възможно е да продължите сертифицирането на EITCA Academy чрез получаване на индивидуални сертификати EITC при отделно записване за всяка програма на EITC (едно по едно), но също така е възможно директно да се запишете в академията на EITCA с достъп до цялата група сертификати на EITC в рамките на избраната академия на EITCA. Това дава право на участника до субсидирания достъп на института EITCI, предоставен от значително намалената такса EITCA Academy, достъпна в целия свят за насърчаване на висококачествено и всеобхватно разпространение на набор от ИТ умения.

Участникът може да избере между реализацията на цялостната EITCA Academy (групиране на съответните програми на EITC) и реализирането на единна програма на EITC (или определен избор от програми на EITC).

Всяка програма за сертифициране на EITC посочва учебната програма с 15 учебни часа съдържание, завършваща с изпит за съответното сертифициране на EITC. Завършването на програмата на EITC може да се постигне средно за един до два дни, но няма време, а участникът може да планира по-дълъг период за дидактика и подготовка за изпит, ако е необходимо (например седмица или 2 седмици, като харчи за учене съответно просто един час или 2 часа дневно). Ако участникът вече има знания и компетенции по съответната учебна програма за сертифициране на EITC, той може да получи директен достъп до изпита и по този начин да спечели съответното сертифициране EIC незабавно.

Всяка EITCA академия се състои от 10-12 EITC сертификати, които общо представляват програмно съдържание от 150-180 учебни часа. Като цяло при предположението, че обучението се провежда в работни дни, е възможно да се завърши програмата на EITCA Academy за по-малко от един месец (всеки работен ден за обучение). Друг график за референтно време е един академичен семестър (обикновено 5 месеца), когато участникът е в състояние да завърши учебната програма за сертифициране по EITCA, като научи само един ден в седмицата.

Референтните учебни часове на споменатото по-горе програмно съдържание определят съществена мярка за изчерпателност на програмата за сертифициране въз основа на стандартите на академичните часове на обучение. Това означава, че съответното образователно поведение от участника средно би отнело 150-180 часа, ако то се проведе в стационарна форма. Също така зависи от характеристиката на отделния участник в способностите за подготовка и учене, което може да доведе до по-бърз или по-бавен темп на обучение и подготовка, съответно на учебната програма. Поради факта, че обучението се провежда в асинхронна форма на електронно обучение, действителното му време за изпълнение зависи от индивидуалните умения на всеки участник и може да бъде удължено или съкратено (времевата рамка на обучение и подготовка за сертифициране е съобразена с индивидуалните нужди на участниците).

Да. Както в програмата за сертифициране на EITC, така и в EITCA Academy, учебният и подготвителен дидактически процес включва неограничени дистанционни консултации с експертен дидактически персонал от съответна ИТ област. Ако възникнат затруднения с разбирането на понятията от учебната програма, както и с поддържащия дидактически конус и материали или при изпълнение на задачи или ако участник има въпроси или притеснения относно съдържанието на програмата, трябва да се консултира с дидактическия персонал от средства за онлайн комуникационна и консултантска система за издаване на билети. Консултациите се провеждат чрез специален интерфейс в платформата за сертифициране и електронно обучение или по имейл. Форми и инструкции за връзка и запитване на дидактически консултантски персонал се намират директно в платформата за електронно обучение за сертифициране.

Настоящият избор на налични сертификати, издадени от института EITCI, се състои от над 70 сертификата за EITC и 7 сертификати на EITCA Academy.

Поради оперативно ограничения капацитет за дидактическа подкрепа и консултации, като по този начин ограничава броя на ежемесечно издадените сертификати EITC/EITCA, някои програми за сертифициране могат да бъдат обект на временни места. В такива случаи програмите за сертифициране без налични места могат да бъдат резервирани от участници, които ще бъдат информирани, когато местата отново са налични и ще им бъде предоставен достъп до съответните програми при първото идване, първото обслужване.

Да, има възможност да се положат както неуспешни, така и успешно издържани изпити по EITC за подобряване на пропускания резултат. При всеки опит за проверка има едно свободно презаписване, което може да премине теста или да подобри оценката му, след което по-нататъшното изпитване изисква допълнително разрешение за кандидатстване към администрацията, но остава без допълнителна такса. Участникът може да вземе отново издържан тест, за да подобри резултата за по-добро представяне на сертификата. Трябва също така да се отбележи, че няма изпити на EITCA Academy (изпитите са назначени само за програми на EITC и преминаването на всеки от тях дава резултати с издаване на EITC сертификат, докато сертификатът EITCA Academy се издава само за преминаване на съответна група от всички съставки Изпит EITC в дадена програма на EITCA Academy). Резултатите, представени на EITCA Academy Certification, са оценките на всички сертификати на EITC, състоящи се от дадена EITCA Academy.

Да. Участниците ще имат достъп до платформата за електронно обучение с всички дидактически материали и ресурси според учебните програми в съответните програми за сертифициране на EITC/EITCA Academy също след завършване на обучението и подготовката, както и след преминаване на изпитите и получаване на сертификати. Достъпът ще бъде безкрайно възможен от сметките на участниците в Академията на EITCA.

Сертификатът EITC/EITCA е европейска образователна и сертифицираща международна програма, стандартизираща рамките на удостоверяване на компетенции в индустрията на информационните технологии. Той няма официално равновесие с никоя от националните образователни програми на държавите-членки на ЕС. Въпреки това, по отношение на съдържанието на програмата, свързана с обширните учебни програми на Академията на EITCA, тя е сложна и произтичащата от това свидетелство за професионална специализация на притежателя на сертификат, тя може да бъде най-добра в сравнение с акредитираните на национално ниво следдипломни висши училища по отношение на обучението натовареност и нивата на атестирана компетентност. От друга страна сертификацията на EITCA Academy заедно с сертификатите за EITC не са еквивалентни на ориентирани към продавача ИТ професионални сертификати, издадени от различни ИТ доставчици (като Microsoft, Google, Adobe и др.), Като са независими от доставчиците и по този начин се фокусират върху реалната стойност на сертифицирани компетенции, а не като част от стратегията на конкуренцията на продуктите и маркетинга между ИТ доставчиците. Въпреки това, което сертификатите EITC/EITCA имат общо с професионалните продавачи, издадени ИТ сертификати, е, че те също така се фокусират върху практически аспекти и приложимост на сертифицираните знания и умения.

Какво означава на практика?

Сертифицирането на академията на EITCA не е официална диплома за висше образование на национално ниво, а международен стандарт за сертифициране на компетенции в ИТ индустрията, който обаче е независим от доставчика и се ръководи от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии, независим доставчик с нестопанска цел сертифициращ орган или сертифициращ орган. В рамките на програмата на EITC/EITCA Academy Притежателят на сертификат не получава диплома за следдипломна образователна степен на национално ниво или сертификат за доставчик на ИТ, а международна и се издава в Брюксел, ЕС, Информационни технологии, свързани с отрасъла, официални компетенции, с обхвата на сертифицирани знания и умения еквивалентен на следдипломното обучение по отношение на всеобхватността (започваща от 150 часа цялостност на референтната програма) и поредица от актуални ИТ доставчици, издадени сертификати. Няма критерии за допустимост за предприемане на Академия EITCA (или който и да е компонент от програмата за сертифициране на EITC) и не се изискват предварителни квалификационни изисквания (напр. Бакалавърска степен, постигната в бакалавърското образование, обикновено е необходимо да се предприемат допълнителни следдипломни изследвания в академичното висше образование, което е не е предпоставка за участието на академията EITCA).

Само сертифицирането на EITCA Academy позволява на притежателя му да докаже професионално свидетелството за овладените умения и компетенции за работа в областта на проведеното сертифициране. Макар че работодателите обикновено изискват диплома за висше образование в дадения обхват на професионална специализация, те обикновено много добре приветстват допълнителни всеобхватни набори от умения, особено в областта на информационните технологии, независимо дали тя е основният предмет на обучението на кандидата или не. Ако присъствието на компетенции е на ниво на всеобхватност, сравнимо с официалната диплома за академично следдипломно образование, в някои случаи работодателят може да се счита за достатъчен заместител, особено като се вземат предвид въпросите, свързани с разходите за обучение във висшето образование на системата дадена държава). В други случаи това ще бъде правилно допълнение на дипломата за официално образование, доказваща международната активност на кандидатите за саморазвитие и ще го остави настрана от конкурентни заявки без подобна компетентност. Работодателите обикновено ценят силно стимула от страна на кандидата по отношение на саморазвитието, образованието и опита и като такъв ще признаят международното сертифициране на EITCA Academy в полза на кандидата. Обобщаването на сертификацията на EITCA Academy може да се третира като начин за допълване на дипломата за висше образование или следдипломно образование на национално ниво с по-специализирана, професионална ИТ индустрия, базирана на ЕС. Със сигурност представлява важно предимство в автобиографията на притежателя на сертификата, доказваща неговата международна дейност в областта на квалификацията. Дори със специализирана диплома за следдипломно образование съответната сертификация на EITCA Academy ще се окаже изключително ценен актив в автобиографията и ще увеличи перспективите за заетост не само чрез официално потвърждаване на притежаваните ИТ квалификации и компетенции, но и чрез доказване на способността на кандидата да продължи успешно своето образование и саморазвитие чрез получаване на международно признато ниво на ИТ индустрията, базирано на ЕС, независим от продавача сертификат.

Според Болонския процес ЕС работи за интегрирана рамка за висше образование. Понастоящем основната цел за постигане на тази цел е чрез стандартизация във всички страни от ЕС и някои други страни, желаещи да участват в тази система, висшето образование трябва да се основава на квалификациите и да се раздели на основни 3 цикъла: първият цикъл на квалификациите (неофициално наричан студент проучвания, обикновено завършващи с бакалавърска степен), 1-ри цикъл (неофициално наричан следдипломна или аспирантура, обикновено завършен с магистърска степен) и 2-ти цикъл, докторантура (обикновено включва не само образование, но и собствени изследвания, завършени с докторантурата). В допълнение към горното Болонският процес въведе системата за кредити ECTS (Европейска система за трансфер и натрупване на кредити), която въвежда мярка от кредити (или ECTS точки), присвоени на курсове, обикновено с 3 ECTS се назначава на 1 до 15 часа стационарно дидактическа програма. ECTS кредитите служат като ориентир за сравняване на сложността на курсовете в различни висши учебни заведения и чрез споразумения между тези институции за признаване на курсовете, завършени в различни институции въз основа на ECTS кредити, подпомагат международния обмен на студенти от ЕС и обучение в чужбина.

Сравнявайки сложността и съдържанието на програмата, Академията на EITCA може да бъде най-добре сравнена с нивото на следдипломното образование (втори цикъл) на висшето образование, дори ако официално не е акредитирано като такова от администрацията на национално ниво, тъй като е международен стандарт. Компетенциите, постигнати при завършване на Академията EITCA, потвърдени от сертификата EITCA, са съдържателно еквивалентни по отношение на тяхната всеобхватност към дипломата за следдипломна квалификация, с тази разлика, че сертификацията на академията EITCA не е издаден на национално ниво документ, а е международна и е фокусирана върху определена област на ИТ, а не върху цялата дисциплина. Този по-специализиран фокус на сертифицирането на EITCA Academy може да бъде преимуществен и в сравнение с дипломите за следдипломна квалификация за професионална кариера, свързана с ИТ. Обикновено програмата за следдипломно обучение е по-широко дефинирана (напр. Компютърни науки, бизнес администрация, икономика, математика и др.), Отколкото академията EITCA, която обхваща една от специфичните области на информационните технологии (напр. Информационна сигурност, бизнес информационни технологии, компютърна графика и т.н. .). Следдипломните магистърски проучвания съдържат от 2 до 1500 програмни часа, реферирани съответно от 3000 до 60 ECTS (стандартна учебна година обикновено се състои от 120 часа). Академията на EITCA обхваща дидактическа програма от 1500-150 часа, но реферирана от 180 до 30 ECTS (тя включва 60-10 курса по EITC, всеки назначен с 12 до 3 ECTS въз основа на сравнение на съдържанието във връзка с академични стандарти по съответните теми , с времетраене от 5 часа за всеки курс на EITC, което съответства на 15 до 60 часа при стандартно академично поведение поради индивидуалния и асинхронен модел на образованието, присъстващо в Академията на EITCA). По този начин Академията EITCA може да се сравни с една академична година на втория цикъл на висше образование (ниво на магистърска степен) по отношение на всеобхватност и сложност на ИТ компетенциите, формално атестирани. От друга страна, сертификатите на EITC съответстват по същество на академичните курсове за висше образование (разпределени с 90 до 2 ECTS кредита в системата за трансфер на академични кредити в ЕС), както и на издадените от продавача ИТ продукти или технологични сертификати, поради приложимост и практичен характер.

По отношение на съдържанието програмата за сертифициране на Академията EITCA (еквивалентна на 150-180 часа стационарни класове, т.е. стандартна учебна година или 2 академични семестъра) може да се сравни със специализирано следдипломно обучение, но все пак с предимството на сертификационния стандарт на ЕС с международния му естество и признание (сертификатите, базирани в ЕС, издадени в Брюксел, са високо признати по целия свят, дори и над официалните национални академични дипломи, издадени в централни места на ЕС) Важна характеристика на програмите за сертифициране на EITC/EITCA е възможността да се завършат само избрани единични програми на EITC, съответстващи на отделните курсове, формиращи съответната академия на EITCA (единични специализирани сертифицирани EITC курсове със средно дидактическо съдържание от 15 часа). Програмите за сертифициране на компетенции на EITCA и EITC включват програмно съдържание, разработено в рамките на подхода отдолу нагоре, така че да не се изискват предварителни ИТ знания за тяхното завършване, въпреки напредналата им и специализирана форма. Това дава възможност дори повечето специализирани програми на EITC/EITCA да бъдат успешно завършени от лица без предварителна ИТ експертиза, като същевременно са от значение за ИТ специалистите и експертите в съответните области.

Обобщаването на EITCA Academy се препоръчва като международно признато професионално ИТ сертифициране, допълващо дипломите за висше образование за висше образование или следдипломно ниво на национално ниво (т.е. бакалавърска или магистърска степен), което обаче може да удостовери компетентностите на притежателите в по-обща или дори различна дисциплина от тази област че притежателят на сертификат се стреми да преследва своята или своята кариера (със съответното сертифициране на EITCA Academy, обхващащо точно това поле). Възможно е успешно да се търси работа без диплома за висше образование, притежаваща сертификат EITCA Academy също така, тъй като официално може да се докаже въз основа на съдържанието на програмата, обхванато от сертификата, че усъвършенстването на атестираните компетенции е еквивалентно на една година следдипломна академична подготовка за магистърска степен, но в рамките на международен и ИТ индустриален стандарт за сертифициране, разработен и разпространен от Европейския институт за информационни технологии в Брюксел, ЕС. Трябва да се отбележи, че оценката на стандарта за сертифициране по ИТ на академията EITCA спрямо националните дипломи за следдипломно образование или сертификати на ниво индустриални доставчици зависи от работодателя и неговите собствени убеждения и мнения, независимо от оценката на притежателите на EITC/EITCA кариерата показва, че този стандарт се увеличава и не само в ЕС.

Отговорът на въпроса дали EITCA Academy и EITC сертификатите са съвместими с ECTS е свързан с отговора на въпроса, ако можете да отчитате завършване на програми на EITCA Academy или EITC за текущите си бъдещи магистърски или следдипломни академични изследвания в рамките на национална формална система за висше образование.

Отговорът като цяло е положителен. Всяка програма за сертифициране на EITC и академията на EITCA получават определен брой ECTS точки.

Институтът EITCI общува с университетите в ЕС по темата на ECTS системата (Европейската система за трансфер и натрупване на кредити), предлагаща двустранно потвърждение на съдържанието на образователната програма (към съответните учебни програми за сертифициране на EITC/EITCA). При спазване на тези предложения някои EITC/EITCA сертификационни програми се възлагат от института EITCI с точките ECTS, като по този начин европейските студенти сред притежателите на сертификати дават възможност за собствено обучение, което са преминали и доказали, че са овладели чрез процедура на сертифициране, за да бъдат приети за своето академично поведение. ECTS представлява европейски стандарт за сравняване на обема на обучение въз основа на резултатите от обучението (в случай на EITC/EITCA сертификат, измерен с резултатите от изпитите) и свързаното с него натоварване на висшето образование, както и на програмите за професионално образование и обучение, провеждани в Европейския съюз и сътрудничещи страни по ECTS.

За спечеленото сертифициране EITC/EITCA се отпускат съответни суми от кредитите по ECTS в зависимост от конкретната програма (нейната сложност, всеобхватност и свързано с натоварване учебно натоварване) и тези кредити могат да бъдат приети от университета на притежателя на сертификат при условие на двустранно споразумение между този университет и институтът EITCI. Институтът EITCI инициира двустранното проучване на ECTS с посочен университет въз основа на заявлението от притежателя на сертификат, който би искал спечелените ECTS точки да бъдат уважени в нейния или избрания от него университет за текущо или бъдещо академично поведение.

Ако сте притежател на сертификат или представлявате университет, който се интересува или пита от студентите за приемане на ECTS точките за съответните им сертификати EITC/EITCA, моля свържете се с института EITCI и ще предостави всички необходими подробности и документи, за да продължим по-нататък.

Не е необходимо също да се обучавате в европейския университет, за да поискате приемане на вашите програми по EITC/EITCA, спечелени ECTS точки. Това обаче ще бъде по собствена преценка на декана на вашия университет. Ако изучавате европейския университет (не непременно в ЕС, но и в страната, участваща в системата ECTS), това решение е по-автоматично, но все пак остава независимо решение на вашия университет по отношение на двустранно споразумение за приемане на съответните учебни програми за програми за сертифициране на EITCA и EITC като валидни за съответното провеждане на академията в университета.

Трябва да се посочи, че приемането на ECTS е решение на страната на университетската администрация да приеме или откаже честта за завършване на определена програма за сертифициране на EITC/EITCA при академичното провеждане на вашите изследвания е независима от института EITCI, което може да обоснове само брой ECTS точки, присъдени с дадената му сертификационна програма и се прилагат към университет за двустранно споразумение за ECTS (такова запитване може да бъде направено от EITCI Institute или директно от притежател на сертификат към деканския офис, заедно с неумолимите сертификати EITC/EITCA и техните добавки - шаблоните на документите за кандидатстване за приемане на ECTS точки могат да бъдат изтеглени след получаване на сертификатите). И сертификатите на EITC и EITCA са снабдени с подробни програмни добавки, които ще позволят правилното отчитане на съдържателната еквивалентност със съответния университетски курс или съответната сума от квалификации и компетенции дори от университетите в страните, които не участват в системата ECTS.

Обобщавайки, Академиите на EITCA се състоят от групи от индивидуални програми за сертифициране на EITC, като всяка от тях е определена с определения брой кредити по ECTS, предоставени на притежателя на сертификат след получаване на сертификата. Скалата за оценяване на базата на EITC/EITCA също е напълно съвместима със степенуващата скала ECTS.

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) служи като европейски стандарт за сравняване на постиженията на академичните изследвания и резултатите на студентите с висше образование в Европейския съюз и други европейски държави, които искат да участват в стандарта ECTS. За успешно завършени курсове се присъждат съответния брой кредити по ECTS. ECTS кредитите служат като ориентир за сравняване на сложността на курсовете в различни висши учебни заведения и чрез споразумения между тези институции за признаване на курсовете, завършени в различни институции въз основа на ECTS кредити, подпомагат международния обмен на студенти от ЕС и обучение в чужбина. Трябва да се отбележи, че много държави имат сходни стандарти, които лесно могат да отчитат кредити по ECTS, както и при индивидуално заявление.

И сертификатите за академията на EITC и EITCA предоставят официално, международно признато потвърждение на компетенциите на лицата в конкретни области на информационните технологии, свързани с приложни и практически по отношение на домейните на пазарите на труда. Сертификатите на EITC/EITCA съдържат официални документи за удостоверяване на ИТ или подкрепят или заменят други формални начини за потвърждаване на знания, умения и компетенции, придобити в рамките на висшето и професионалното образование или обучение (включително дипломите на университетите и училищата на национално ниво). В тази връзка Сертифицирането на Академията EITC и EITCA е придружено от подробно допълнение към сертификацията, което предоставя стандартизирано описание на съдържанието, сложността и нивото на ИТ компетенции, придобити от притежателя на сертификат, предназначени като помощно средство за признаване на тези компетенции в професионални области от дейности.

Програмата за сертифициране на EITC и EITCA, провеждана под ръководството на Европейския институт за сертифициране на информационни технологии (EITCI) в Брюксел, води след успешното приключване на процедурата за онлайн изпит при присъждане на съответните сертификати на EITC/EITCA Academy, цифрово издадени в Брюксел, ЕС , заедно с подробните добавки за сертифициране.

Сертифицирането е възможно както в рамките на пълната програма на EITCA Academy в избраната ИТ специализация (успешно преминаването на изпитите в рамките на всички програми на EITC, включени в съответната програма на EITCA Academy, води до присъждане на сертификата на Академията EITCA и допълнение към сертификацията, заедно с всички съответни сертификати на EITC) , както и в рамките на по-специализирани единични програми на EITC (един изпит и единствен сертификат EITC, издаден във всяка съответна програма на EITC).

Процедурите за сертифициране на EITCA и EITC водят не само до издаване на правилно защитени цифрови сертификати (в случай на Академия EITCA, придружени от подробни добавки за сертифициране и всички съответни сертификати на EITC, и в случай на сертификати на EITC, съдържащи подробно описание на програма в рамките на самия Certifacate), но също така и с предоставяне на съответните услуги за валидиране. Цифровите сертификати EITC/EITCA трябва да се разбират като техните уникални идентификационни номера, че при въвеждане заедно с осигуряването на лични данни в системата за валидиране на сертификат на института EITCI позволява онлайн проверка на притежаваните сертификати, заедно с подробности за обхвата на програмата, попълнен от притежателя на сертификата, както и отпечатване на адекватните версии и допълнения на сертификатите, готови за печат. Сертификатите на EITC (получени поотделно или като част от програмата на EITCA Academy) са проектирани с ID, носещи визуални маркери (QR кодове), които позволяват автоматично разпознаване на машината и проверка на сертифицирането чрез приложения за сканиране на визуални маркери.

Възможно е по избор издаване на защитената хартиен формуляр на сертификатите EITC/EITCA, заедно с международна доставка (хартиен формуляр за издаване на сертификати изискват допълнителни такси в зависимост от броя на копията на физически обезпечени издадени сертификати, както и от международните служби за доставка на хартията Доставка на сертификати от Брюксел до вашата страна). Възможно е също така да се използва постоянно или временно да се използват само цифрови сертификати EITC/EITCA (които можете да отпечатате сами, ако е необходимо, във формуляр, готов за справка, от електронната услуга на валидирането на сертификатите EITC/EITCA).

И така, как да продължите сега?Това също е просто.

EITCA Academy е изцяло онлайн схема за сертифициране на ИТ в ЕС. Не е нужно да ходите никъде или да изпращате нищо, всички формалности се изпълняват дистанционно. За да се регистрирате за вашето сертифициране, изпълнете следните стъпки.

Намерете сертифициране

Разгледайте сертификатите налични в полето на вашия интерес

Добавете към поръчката

Добавете избрани сертификати към Вашата поръчка и пристъпете към касата

Записване или започне съдебен процес

Пълно плащане на такса за записване за вашите сертификати или започнете изпитание

TOP
Чат с поддръжка
Чат с поддръжка
Въпроси, съмнения, проблеми? Ние сме тук, за да ви помогнем!
Свързва се ...
Имаш ли въпрос? Попитай ни!
Имаш ли въпрос? Попитай ни!
:
:
:
Имаш ли въпрос? Попитай ни!
:
:
Сесията за чат приключи. Благодаря ти!
Моля, оценете подкрепата, която сте получили.
добър Лошо