×
1 Изберете EITC/EITCA сертификати
2 Учете и полагайте онлайн изпити
3 Сертифицирайте своите ИТ умения

Потвърдете вашите ИТ умения и компетенции съгласно Европейската рамка за ИТ сертифициране от всяка точка на света изцяло онлайн.

Академия EITCA

Стандарт за удостоверяване на цифрови умения от Европейския институт за ИТ сертифициране, целящ да подпомогне развитието на цифровото общество

ЗАБРАВЕНИ ДЕТАЙЛИ?

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ

Изберете вашата сертификация

Изберете програмата EITC/EITCA за сертифициране, която ви интересува, и започнете 10-дневна безплатна пробна версия.

Достъп до програмата

Следвайте програмата си за електронно обучение, практикувайте, подготвяйте се и получавайте достъп до напълно отдалечено електронно тестване.

Се сертифицират

Спечелете си EITC/EITCA сертификат, призната от ЕС атестация за ИТ компетенции.

Научете за сертификатите EITC/EITCA

Академията на EITCA, Европейската академия за сертифициране на информационни технологии е международна програма за сертифициране на компетенции, основана на европейския стандарт за ИТ сертифициране (EITC), разработен и разпространен от 2008 г. от Европейски институт за сертифициране на информационни технологии в Брюксел (Институт EITCI, сертифициране тяло).

Академията EITCA се прилага изцяло онлайн, за да се намалят физическите и икономическите бариери пред достъпа до официално удостоверяване на цифрови умения. Както методологиите за учене, така и за изпити включват дигитално подпомагана дистанционна форма. Академията EITCA се състои от EITC и EITCA Сертификационни програми. Предлага се като базирана в ЕС рамка за формално удостоверяване на професионалните ИТ компетенции на физическите лица, международно признати и по този начин предоставящи признаване на ИТ умения, независимо от националността на сертификационните документи, издадени цифрово и подлежащи на проверка от трети страни с EITCI Institute. Повече информация за ръководния орган за сертифициране EITC/EITCA може да бъде намерена на съответния Страници на института EITCI.

Академията EITCA представлява международна рамка за сертифициране на ИТ компетенции, която по ниво на напредък е сравнима по отношение на сложност и съдържание на учебните програми с комбинация от следдипломно висше образование с професионално индустриално обучение. Предлага се в ЕС и в чужбина изключително във формата за дистанционно обучение и дистанционен изпит, като по този начин дава възможност както на гражданите на ЕС, така и на гражданите извън ЕС да получат лесен достъп до официално потвърждение на техните професионални ИТ компетенции и умения от Брюксел със стандарта за атестация, базиран на европейски ИТ Рамка за сертифициране без необходимост от физическо присъствие и само с малка част от разходите, свързани със стационарни базирани в ЕС или международни програми за сертифициране на цифрови умения. Разпространението на програмата се ръководи и подкрепя основно от Института EITCI в неговата мисия за насърчаване на дигиталната грамотност, ученето през целия живот, дигитално активирана адаптивност и предотвратяване на дигиталното изключване, както и преследване на установяването на референтно ниво с високо качество за сертифицирани ИТ умения в Европейския съюз, следователно прилагайки насоките на политиките на Европейската комисия, както е посочено в Цифровите технологии за Европа относно стратегията „Европа 2020“ (в рамките на насърчаването на цифровата грамотност, умения и стълб за приобщаване на ДАЕ на ЕС).

Академията EITCA е част от Европейската рамка за ИТ сертифициране, според която има два вида програми за сертифициране:

 1. Индивидуални EITC програми с 15-часова учебна програма, като например EITC/IS/WSA Windows Server Administration и др.
 2. Програми на EITCA Academy, които групират няколко (обикновено 12) EITC програми в специализирана област на ИТ приложения. Например EITCA/IS IT Security Academy (180 часа учебна програма в рамките на 12 подходящи EITC програми, фокусирани върху киберсигурността), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy или EITCA/CG Computer Graphics Academy (също групиране на подходящи EITC програми, фокусирани върху съответните области на дигиталните умения).

Няма предварителни условия за записване в която и да е от европейските програми за ИТ сертифициране (било то програмите EITC или EITCA Academy).

Всяка програма на EITCA Academy с всички съставни учебни програми за европейско ИТ сертифициране (EITC) са напълно самостоятелни. Не е необходимо да имате предварителни познания, за да предприемете и завършите която и да е от тези сертификационни програми, тъй като техните учебни програми и референтни видео и текстови дидактически материали покриват съответните теми изцяло и от самото начало. Всички участници могат да изучават подробно учебните програми, обхващащи изчерпателни видео дидактически материали, достъпни напълно асинхронно (позволявайки на участниците да определят свободно графика си за обучение) и ще намерят в тях отговори на всички изпитни въпроси.

Всяка от съставните EITC програми на EITCA Academy завършва с дистанционен онлайн изпит, преминаването на който е условие за издаване на съответния EITC сертификат. Изпитите могат да се явяват повторно без ограничения в броя на повторните явявания и без начисляване на допълнителни такси. Всички изпити за европейска ИТ сертификация са дистанционни и в цифрова форма на въпроси с множество отговори. Не се провеждат устни изпити. Сертификатите на EITC могат да бъдат издадени само след като участниците постигнат минимално ниво от 60% при съответните изпитни подходи и само след успешно полагане на всички съставни изпити на EITCA Academy, участниците имат право на издаване на окончателно удостоверение на EITCA Academy. Както бе споменато обаче, няма ограничения за повторно полагане на изпити (без допълнителни такси), както и времеви ограничения за завършване на програмата, така че участниците могат да отделят своето време, както и неограничени изпитни подходи, за да се подготвят правилно и да преминат успешно съответните си изпити. След като участникът премине единичен EITC изпит, той/тя ще получи съответния EITC сертификат и след получаване на всички съставни EITC сертификати на EITCA Academy, на участника ще бъде издаден и EITCA Academy Certificate, който официално ще удостовери професионална и цялостна специализация в съответната цифрово поле. Всички европейски ИТ сертификати нямат дата на валидност и следователно не изискват процедура за повторно сертифициране.

Сертификат за ключови компетенции на EITCA/KC
EITCA/KC

Сертификат за компютърна графика EITCA/CG

EITCA/CG

Сертификат за бизнес информация EITCA/BI

EITCA/BI

EITCA/IS Сертификат за информационна сигурност

EITCA/IS

Примерен сертификат за EITC

EITC

 

Сертификатът на EITCA Academy е всеобхватен по отношение на сложността на потвърдените умения Европейски ИТ Сертификат (EITC), базиран на международно признато официално потвърждение за специализация в определена област на приложна ИТ. Сертификатите на EITCA позволяват на своите участници по целия свят да получат стабилно потвърждение на своите многобройни компетенции, представляващи специализация в дадена цифрова област, чрез групиране на съответните сертификати на EITC, всички издадени в Брюксел в рамките на дистанционно обучение и изцяло достъп до изпити. Всички процедури за сертифициране се прилагат дистанционно и онлайн въз основа на стандартизация и акредитиране на управляващия орган за сертифициране, Европейския институт за сертифициране на информационните технологии (EITCI) в Брюксел. И сертификатите EITC, и EITCA Academy са напълно интегрирани в разпространената от EITCI IT ID eCV дигитална компетентност и умения модерна презентационна рамка.

Според Цифровите технологии за Европа (DAE, Изявление на Европейската комисия за Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, COM (2010) 245, Брюксел, август 2010 г.) цифровите компетенции вече са основа за развитието на информационното общество (IS) в икономиката, базирана на знанието (KBE) по целия свят. Според последните проучвания на Евростат, 30% от гражданите на ЕС (150 милиона европейци) и над 90% от цялото население в световен мащаб не притежават достатъчно ИТ компетенции, което затруднява функционирането им в съвременния глобализиран пазар на труда. Това представлява пречка както за професионалното, така и за личното развитие, докато все още компетенциите за ИТ, притежавани от останалата част от гражданите на Европейския съюз, не са достатъчно насочени и са обект на бързо остаряване. Въпреки много усилия в изготвянето на политики и противодействащи на публични и частни контра действия за преодоляване на пропастта между разпространението на цифрови умения и пазара и социалните нужди, ситуацията не се подобрява значително.

Поради факта, че в днешно време способността за използване на информационните технологии е изключително важна и благоприятна за саморазвитие както в личен, така и в професионален план, така наречените цифрови ключови компетенции са основни за икономиката, основана на знанието (препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно 18 декември 2006 г. относно ключовите компетенции за процеса на учене през целия живот, 2006/962/ЕО). Основното послание на DAE, съставляващо основата на новата стратегия за по-нататъшно развитие на Европейския съюз („Европа 2020 - Иновативен съюз“), е необходимостта от засилване на устойчивото образование на европейските граждани в областта на информационните технологии (водещо до увеличаване на процента на населението, което се обучава в тази област, като същевременно подобрява качеството на образованието в контекста на общоевропейски и международни програми за сертифициране, като се използват ефективни цифрови методи (в частност електронно обучение), както и включва финансова подкрепа на Европейския съюз - по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) в програми, съфинансиращи официално сертифицирано образование. Институтът EITCI разработва и разпространява стандартите за сертифициране на EITC/EITCA се стреми да подпомогне постигането на поставените цели в публичните политики за по-нататъшен растеж на ЕС.

Паневропейски стандарт, популяризиран към международното признание и програмиран с възможна всеобхватност, сравнима с формалното академично следдипломно образование, докато практически ориентиран да представлява приложимо цифрово атестиране на компетенции в областта на информационните технологии, се разглежда като важно средство за подпомагане на преодоляването на разликата в цифровите умения в ЕС. Такъв стандарт беше иницииран под формата на европейско ИТ сертифициране (EITC) през 2008 г. и бе непрекъснато разработен и разпространен от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии EITCI през последните години. Този стандарт е основа за дефиниране на Европейската академия за сертифициране на ИТ, предоставяща съвместно две програми за сертифициране:

 • Сертифициране на EITC (Европейското сертифициране на информационните технологии) - включително специализирани програми за сертифициране, тясно дефинирани в определени умения и приложения (изчерпателността на програмата за всяка програма на EITC се приближава до около 15 часа),
 • Сертифициране на EITCA (Европейската академия за сертифициране на информационни технологии) - включително програми за компетентност, специфични за домейни, групиране на серии от обикновено няколко съответни сертификата за EITC (свързана с програмата цялостност между 150 и 180 часа).

Програмите за сертифициране на EITC и EITCA стартират една след друга съответно през 2008 г. и от тази дата тези програми се очертават като признати рамки за сертифициране на цифрови умения заедно с непрекъснатото им разработване и актуализиране, както и разпространение от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии в Брюксел , Институтът EITCI оттогава издава сертификати EITC и EITCA в над 40 държави, обхващащи специализирани области на приложните компютърни науки, дизайн, киберсигурност и общи цифрови умения, като по този начин насърчава цифровата грамотност и професионализма на ИТ и противодейства на цифровото изключване.

Сертифицирането на ИТ компетенции представлява формален начин за потвърждаване на компетенциите на лицата в конкретни области на знания и умения, свързани с приложни компютърни науки и информационни технологии. Сертификатите EITC/EITCA са удостоверяващи документи, подкрепящи други формални начини за потвърждаване на знания, умения и компетенции, придобити в рамките на професионално и академично образование (включително сертификати или дипломи на университетите и училищата). В тази връзка схемите за сертифициране на EITC и EITCA Academy са особено важни за улесняване на политиките за въвеждане на дигитално разпространение на умения между не само ИТ специалисти и компютърни инженери, но и сред всички хора, които са професионално активни в други области, понякога далеч отделени от ИТ.

Програмата на Академията EITCA, провеждана под ръководството на Европейския институт за сертифициране на информационни технологии в Брюксел, позволява - след успешно приключване на процедурата за онлайн изпитване - да получи сертификатите на Академията EITCA, цифрово издадени в Брюксел, заедно с подробните добавки и всички заместващи EITC Сертификати. Самото сертифициране е възможно както при цялостна програма на EITCA Academy в избраната област на специализация (изпити в рамките на всички сертификати на EITC, включени в програмата на Академията, което води до пълно сертификат на EITCA Academy, добавка към диплома заедно с всички съответни сертификати на EITC), както и в рамките на по-тясно определени индивидуални сертификати по EITC (един изпит и единствен сертификат EITC във всяка съответна програма на EITC).

По отношение на изчерпателността, както е посочено по-горе, програмата за сертифициране на академията EITCA (еквивалентна на 150-180 часа стационарни класове или стандартни 2 университетски семестъра на следдипломното образование) може да се сравни със специализиран следдипломно обучение, но с практическата му ориентация и предимствата на международно разпространения европейски стандарт за сертифициране, той може да се окаже по-добър избор.

Важна характеристика на програмите за сертифициране на EITC/EITCA е възможността по време на по-продължително провеждане само на отделни програми на EITC от актуалната група, образуваща съответната академия на EITCA (единични специализирани сертификати за EITC със средно дидактическо съдържание от 15 часа) и по този начин сертификат след Сертификатът подобрява официалното ви удостоверяване на умения. Програмите за сертифициране на компетенции на EITC/EITCA включват съдържание, създадено по подход отдолу нагоре, така че да не се изискват предварителни познания по ИТ за тяхното завършване, въпреки техния напреднал и специализиран характер, както и придържането към високо качество на удостоверяващите умения. Това дава възможност дори повечето специализирани програми на EITC/EITCA да бъдат успешно изпълнявани стъпка по стъпка от хората без предварителни ИТ експертизи, като същевременно са от значение за ИТ специалисти и експерти в съответните области.

Процедурите на EITCA Academy и EITC за сертифициране водят не само до издаване на правилно защитени цифрови сертификати (в случай на EITCA Academy, придружени от подробни добавки за сертифициране и всички съответни заместващи сертификати EITC, и в случай на сертификати EITC, съдържащи подробно описание в рамките на самия сертификат), но също така и с предоставянето на съответните електронни услуги за валидиране. Цифровите сертификати EITC/EITCA трябва да се разбират като техните уникални идентификационни номера, че при въвеждане с правилно защитени данни в системата за валидиране на сертификат на института EITCI позволяват онлайн проверка на сертификатите, заедно с подробности за обхвата на програмата, попълнен от притежателя на сертификата, като както и изтегляне или отпечатване на адекватните потвърждения и добавки. Сертификатите на EITC (получени поотделно или като част от сертификата за академията на EITCA) са проектирани с ID, носещи QR кодове, които позволяват автоматично разпознаване и проверка на машината чрез приложения за QR сканиране, базирани на телефонна камера.

Процедурата за изпит и сертифициране, целяща официално потвърждаване на придобиването на знания и умения в специфични области на информационните технологии, се извършва от EITCI Institute в съответствие с публикуваните условия, в напълно отдалечена форма чрез специална онлайн система за изпит, интегрирана в -учебна платформа.

Всички издадени от EITCI европейски ИТ сертификати, включително сертификатите за EITC и EITCA Academy са достъпни изцяло онлайн на таксите за записване, както е посочено в Каталог за сертификати на EITC/EITCA.

Можете или да участвате в избрана програма (и) на Академията на EITCA или в избрана програма (програми) на EITC.

Програмата на EITCA Academy се състои от няколко програми на EITC (обикновено 10 до 12), всяка от стандартните 15 часови справки за изчерпателност на учебната програма (това означава, че обхватът на една програма на EITC съответства на около 15 часа стационарна дидактика и обучение). Следователно дадена програма на EITCA Academy отговаря на 150-180 часа изчерпателност на учебната програма и като такава представлява професионално, съвместно, тематично и последователно удостоверяване на ИТ компетенции в конкретна област на ИТ специализация, предлагаща всеобхватност, сравнима с програма за висше образование в следдипломно образование.

Накратко, EITCA Academy групира съответните програми за сертифициране на EITC в конкретна дисциплина (напр. В областите на информационната сигурност, бизнес информацията или компютърната графика). За получаване на съвместно сертифициране на EITCA Academy трябва да се извърши и успешно да се преминат всички състоящи се изпити по EITC (и по този начин има право на съвместно сертификат EITCA Academy и всички съответни сертификати на EITC, включени в програмата).

Човек може също да избере да следва само отделни сертификати на EITC, като по този начин получава тясно определено официално потвърждение на съответните умения, които адресират добре дефинирана и съгласувана тема, технология или софтуерно приложение (напр. Теми като основи на криптографията, обектно програмиране, HTML, растерна графика, 3d моделиране и др.).

Всеки, който се интересува от това, може да участва в програмите на EITCA Academy и сертификацията на EITC. Програмата е достъпна онлайн и няма ограничения за родните страни или националностите на хората, които могат да я предприемат. Единственото условие е достъп до Интернет за дистанционно обучение и дистанционно изпитване, необходими за процедурите на сертифициране и издаването на сертификати в Брюксел, ЕС.

За да започнете, трябва да регистрирате акаунт в EITCA Academy. Регистрацията на акаунт е безплатна. С акаунта получавате достъп до демонстрации и безплатни ресурси, които ще ви позволят по-добре да изберете подходяща за себе си EITCA Academy или сертификат (и) на EITC.

За да се регистрирате за академията на EITCA или за програмата по сертифициране на EITC по ваш избор, трябва да имате регистриран акаунт и да направите поръчка на избраната от вас EITCA Academy или програма (и) на EITC. Можете да добавите избраните от вас програми към вашата поръчка и след приключване на селекцията ще можете да платите формалностите за финализиране на таксата. След това, след като вашата поръчка бъде обработена (която се извършва автоматично от системата за няколко секунди), ще получите достъп до интернет за участие в избраната от вас програма (и) от вашия акаунт.

Що се отнася до сертификатите на EITCA Academy, има промоционална 80% субсидия на EITCI, отпусната със съответно намаление на таксата (приложима за всички заинтересовани лица по целия свят и свързана с коалицията за цифрови умения и работни места Институтът EITCI обещава да увеличи мащаба на EITC/EITCA достъп разпространение и за намаляване на икономическите бариери). Прилагането на субсидията на EITCI чрез 5-буквен цифров код, което дава резултат, като таксата на EITCA Academy ефективно намалява до 20%. Поради този 80% субсидиран достъп до EITCA Academy, може да е по-добрият вариант за набор от индивидуални програми за сертифициране на EITC, ако се интересувате да удостоверите не един набор от умения, а вашата специализация в даден ИТ домейн.

В случай, че институциите и компаниите делегират персонала си, поръчката може да бъде направена в институционална сметка, като се започне с най-малко 3 делегирани планове на персонала с брой допълнителни услуги (включително подробен мониторинг и докладване за напредъка на дидактическите и сертификационни процедури, както както и с гъвкави и рентабилни планове).

Както при всички програми за сертифициране на професионални компетенции, Академията EITCA и нейните съставни програми за сертифициране EITC обикновено не са безплатни (с изключение на напълно субсидирано участие за хора, живеещи с увреждания, младежи пред висше училище и хора, живеещи в нисък социално-икономически статус в брой на слабо развитите страни, както е посочено в Общите условия). Въпреки това разходите за участие в програмата поради дистанционното обучение и дистанционното изпити са ефективно намалени в сравнение с традиционните стационарни (базирани на физическо присъствие) програми за сертифициране. Целта на Академията EITCA е евентуално да намали бариерите пред достъпа до базираното в ЕС официално удостоверяване на професионални ИТ компетенции и да го направи широко достъпно за всички потенциални участници в ЕС, както и от всяка точка на света.

Настоящите такси за програмите за сертифициране EITC и EITCA Academy Certification са показани в Каталог и са определени съответно на € 110 и € 1100. Таксите за сертифициране EITC/EITCA включват всички разходи, свързани с процедурите по сертифициране и издаването на спечелените сертификати в тяхната цифрова форма (също така е възможно да се отпечатат цифровите сертификати EITC/EITCA, ако е необходимо в справочна форма, готова за печат, достъпна в PDF от електронната услуга на EITC/EITCA валидиране на сертификати).

Цената на таксите за EITCA Academy и EITC Certification е значително по-ниска от средната цена на сравнимото ниво на професионална ИТ сертификация в ЕС и в международен план поради онлайн формуляра. Издадените от ЕС сертификати официално потвърждават дигиталните компетенции, придобити чрез изпитите за сертифициране, прилагани дистанционно от Брюксел съгласно международно признатия европейски стандарт за ИТ сертифициране, стартиран през 2008 г. Освен това, поради изцяло онлайн формуляра, няма разходи за пътуване/настаняване, свързани с традиционните, стационарни програми за сертифициране.

Освен това, като част от постоянния ангажимент на Института EITCI да подкрепя изпълнението на Дигиталната програма на Европейската комисия за Европа (елемент от публичната политика на стратегията „Европа 2020“) в насърчаването на стълба за дигитална грамотност, умения и приобщаване, има налични косвени субсидии от Института EITCI, предоставени в намаляване на съответните такси за предлаганите програми на EITCA Academy, допълнително намаляване на икономическите бариери за атестация на професионални ИТ компетенции за участниците по целия свят.

И накрая, има много образователни ресурси, свободно достъпни след регистрация на акаунта в EITCA Academy, които позволяват на човек да се запознае по-добре с модела на EITCA Academy и да вземе по-добре информирано решение за участие. За да получите достъп до тези ресурси (заедно със съответните демонстрации), можете да регистрирате своя безплатен акаунт, като щракнете върху бутона Регистрация в горния десен ъгъл на този уебсайт.

Европейската квалификационна рамка (EQF) е обща референтна рамка в ЕС, определена от Европейската комисия, за да улесни сравняването на всеобхватността на удостоверените квалификации. Като такова, то помага да се разграничат нивата на квалификация между различните програми и образователни предложения, включително академични и професионални програми в ЕС. Референцията на EQF може да се прилага за всички видове образование, обучение и удостоверяване на квалификации, от училищно образование до академично, професионално и професионално развитие на умения. Той променя фокуса в разграничаването на резултатите от обучението от стандартен подход, базиран на входни данни за обучение, като програмно съдържание, измерено в часове и видове образователни институции, към подход, ориентиран към сертифицирани квалификации. Чрез насърчаване на основан на квалификациите подход, рамката на EQF подкрепя валидирането на удостоверени резултати, ориентирани към уменията между формалното и неформалното образование, като по този начин насърчава парадигмата за учене през целия живот, разширявайки се извън формалните образователни системи на държавите-членки. EQF въвежда 8 референтни нива за изчерпателност на удостоверените квалификации, които са подробно описани в уебсайта Europass, достъпен на https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Програмата EITCA Academy по отношение на изчерпателността на квалификациите, които удостоверява, може да бъде отнесена към ниво 6 на Европейската квалификационна рамка. Той удостоверява професионална специализация, която включва напреднали познания в съответната област на програмата на EITCA Academy с осигуряване на правилно разбиране на теоретичните основи, заедно със знания за съответните аспекти на практическите приложения. Той също така удостоверява усъвършенствани умения, позволяващи на притежателите на EITCA сертификати самостоятелно да решават сложни проблеми, както и да достигат високи нива на професионални специализации и да правят иновации в съответните им области, съответстващи на програмите на EITCA, по които са били сертифицирани. Квалификациите, удостоверени от EITCA Academy, допълнително позволяват управление на професионални дейности в областта, включително вземане на решения в професионален контекст на ИТ приложения в съответните области, както и ръководене на адекватни дейности за професионално развитие индивидуално или в кооперативни групи.

Европейската рамка за ИТ сертифициране е създадена през 2008 г. като официален независим от доставчика стандарт в широкодостъпно, напълно онлайн официално удостоверяване на цифрови умения и ИТ компетенции в много области на професионални специализации.

Това е един от най-признатите стандарти за сертифициране на цифрови умения, базиран в Европейския съюз, но подкрепя дигиталните кариери в световен мащаб.

Популярните институции, правителствени агенции или корпорации, които признават този европейски стандарт за сертифициране на дигитални умения, са многобройни и има съкратен списък, публикуван в секцията „За нас“ на уебсайта на EITCA Academy по отношение на по-големите глобални компании, които са делегирали свои служители да участват в различни EITC/EITCA програми в миналото.

Историята на рамката показва някои избрани основни исторически точки в развитието на стандарта.

Европейският институт за ИТ сертифициране, управляващ стандарта, е международна организация с нестопанска цел, действаща под правна форма на Асоциация без печалба (ASBL) в съответствие с разпоредбите на дял III от белгийското законодателство, като предоставя правосубектност на не- асоциации с печалба и предприятия за обществена полза.

EITCI Institute е посветен на ускоряването на растежа на информационното общество и противодействието на дигиталното изключване, наред с другото чрез разработване и разпространение на европейския стандарт за ИТ сертифициране, увеличаване на достъпа до професионална ИТ сертификация сред хората в ЕС и по света.

Той изпълнява мисията си повече от 14 години и е установил един от най-признатите стандарти за сертифициране на цифрови умения, независими от доставчика, в Европейския съюз. Понастоящем EITCI обединява над 3000 членове в ЕС и в чужбина в рамките на мрежово-центрирано сътрудничество, което се фокусира върху разработването на учебните програми на европейските програми за ИТ сертифициране, както и върху работата по нововъзникващи ИТ технологии за референтна стандартизация в сътрудничество с много други международни организации за определяне на стандарти и в подкрепа на програмата на Европейската комисия H2020.

Въпреки че Европейският институт за ИТ сертифициране е съсредоточен върху разработването и разпространението на рамката за удостоверяване на дигитални умения на Европейското ИТ сертифициране, той също така е активен в техническата стандартизация и технологичното сертифициране в нововъзникващи ИТ области, като AI приложения в области от критично значение (например в Интелигентна енергия, подпомагана от AI, вж. https://eitci.org/technology-сертифициране/sesg) или в напредналите квантови информационни и комуникационни технологии (вж. https://eitci.org/technology-сертифициране/qsg).

Как работив 3 прости стъпки

(след като изберете своя EITCA Academy или избрана гама от сертификати EITC от пълния каталог на EITCA/EITC)

Учете и практикувайте

Следвайте онлайн цялостна дидактика, подготвяща се за изпитите. Няма учебни часове, учиш, когато можеш.

Получете ИТ сертификат

Вземете онлайн изпит, за да спечелите EITC сертификат. Прекарайте всички в EITCA Academy и получавате сертификат EITCA.

Стартирайте кариерата си

Базираните на ЕС сертификати EITC/EITCA с подробни добавки представляват официално удостоверение за вашите професионални ИТ умения.

Процесът на сертифициране (изцяло онлайн) се изпълнява на английски език, но има и допълнителни преводи на референтни справки, подпомагани от AI, за всички референтни дидактически материали и изпити, които са вградени в интерфейса на платформите.

Всички услуги за комуникация и поддръжка (включително неограничен достъп до онлайн дидактически консултации със съответните експерти) също се предоставят на английски език, но отново с инструменти, позволяващи автоматичен превод, подпомаган от AI, за участниците.

Всички процеси на сертифициране в рамките на програмите EITC/EITCA заедно с всички изпити в програмите EITC се провеждат изцяло дистанционно онлайн в рамките на мрежови решения в специални платформи в асинхронен режим.

Благодарение на гъвкаво асинхронно организиран референтен дидактически процес на електронно обучение заедно с всички онлайн изпити, провеждани асинхронно онлайн (позволяващи най-голяма гъвкавост във времето, като участникът сам организира своето обучение и изпит, приближавайки се към дейности, когато му е удобно), физическото присъствие на участника не е необходимо, следователно много бариери за достъп са или намалени, или елиминирани (напр. от географско, логистично, икономическо естество).

Участникът има индивидуален, неограничен достъп до платформата за сертифициране, предоставяща добре планиран стъпка по стъпка референтен дидактически процес, контролиран от персонала, отговорен за изпълнението на програмата в съответствие с насоките на EITCI Institute, с референтни електронни материали (включително отворен достъп): лекции (в мултимедийна и текстова форма заедно с илюстрации, анимация, снимки или видеоклипове, посочени и достъпни директно от платформата) с добавяне на уроци, лаборатории (включително образователен пробен достъп до софтуера, както и съответния интерактивни приложения) и неограничени дистанционни дидактически консултации.

Онлайн референтните дидактически материали за всяка програма за сертифициране на EITC покриват изцяло съответната учебна програма и завършват с дистанционен изпит EITC (на характеристиката на затворения тест, включително 15 произволни затворени тестови въпроса с множествен избор на дадена учебна програма на програмата EITC).

Този дистанционен тест се полага от участника в рамките на платформата за сертифициране (където участникът може да проведе онлайн интерактивния тест, който прилага случаен избор на тестови въпроси, като има възможност да се върне към отговорени или неотговорени въпроси в рамките на времево ограничение от 45 минути). Резултатът за преминаване на изпита EITC е 60% положителни отговори, но неуспехът при постигането на този лимит позволява на участника да се яви отново на изпита без допълнителни такси (при всеки опит за изпит има едно безплатно повторно полагане, за да премине теста или да подобри своя резултат за преминаване, след което допълнително повторните изпити изискват активиране на приложението към администрацията, но остават без допълнителна такса). Полагането на всички изпити на EITC, които съставляват съответния EITCA Academy Certification (със заместващи EITC програми) също води до издаване на съответния EITCA Academy Certification на участника (няма допълнителни EITCA изпити и EITCA сертификатите се издават въз основа на спечелени всички съответните EITCA съставни EITC сертификати).

Всички процедури се изпълняват изцяло дистанционно в Брюксел, а сертификатите се издават в цифрово защитена и проверима форма на участниците.

Важна характеристика на платформата за сертифициране дава възможност за детайлен анализ на процеса на обучение и сертифициране на всеки участник, включително пълна статистика за всички дейности в рамките на платформата за сертифициране, позволяваща генериране на отчети за дейността, както и автоматична идентификация и подкрепа на участниците, които имат проблеми с дидактическата материали и изпити. Обстойният анализ на дейността в дидактическия процес дава възможност за индивидуален подкрепящ подход към идентифицираните участници, ако такъв е необходим. Той също така може да бъде използван от самите участници за официално документиране на учебните дейности на трети страни или за собствени анализи и планиране (особено полезно за институциите и компаниите, делегиращи своя персонал за сертифициране).

Сертификационната платформа се поддържа непрекъснато както административно, така и технически. Администрацията включва техническо управление и цялостен контрол върху функционирането на платформата. Техническата поддръжка включва потребителска поддръжка със специализирана служба за поддръжка и решаване на проблеми, свързани с подсистеми за сигурност, архивиране на данни, база данни и актуализиране на функционалностите на платформата (действия, извършвани непрекъснато от специализирания и специализиран технически персонал).

Учебните програми на Европейската рамка за ИТ сертифициране се актуализират редовно. Трябва да се отбележи, че Европейската рамка за ИТ сертифициране не е услуга за обучение, а услуга за сертифициране на умения (или удостоверяване на знания). Услугата се състои в валидиране на умения и знания (квалификации) и предоставяне на подлежащо на проверка официално удостоверяване на тези квалификации под формата на европейско ИТ сертифициране, което включва индивидуални EITC сертификати и цялостна специализация, удостоверяваща сертификати на EITCA Academy. Тези сертификати се предоставят след преминаване на съответните изпитни процедури и са валидни за проверка от трети страни в подкрепа на документацията за професионалните цифрови квалификации на участниците. Нашата услуга се състои в прилагането на изцяло онлайн процеса на сертифициране, който продължаваме да развиваме в много области на приложните ИТ, като пионери в този подход по независим от доставчика начин и в онлайн методология. Повечето други доставчици на цифрови сертификати са възприели подобни модели на работа само през последните няколко години.

Европейската програма за сертифициране по ИТ сертифицира дигитални умения в съответствие със своите учебни програми, както е посочено на уебсайтовете на сертификационните програми с референтни дидактически материали (включително дидактически материали с отворен достъп), които се предоставят, за да покрият напълно от гледна точка на дидактиката необходимите учебни програми за сертифициране за съответните изпити (въпреки че предоставянето на обучение не е част от услугата за сертифициране на EITCI, тъй като основната услуга за сертифициране е тестване, проверка и удостоверяване на знанията и уменията на участниците, подробни референтни дидактически материали, свободно и открито достъпни и покриващи пълния обхват на всички EITC съответните учебни програми за сертифициране са допълнително препратени за удобство на участниците, които също могат да използват всякакви други подходящи образователни ресурси или услуги за обучение).

От 2008 г. Европейският институт за ИТ сертифициране поддържа свободен достъп до образователни ресурси за цифрови технологии. От участие във финансирани от ЕСФ и ЕФРР проекти за създаване и безплатно разпространение на образователни материали с отворен достъп, чрез сътрудничество с отделни експерти, публикуване на дидактически материали във форма с отворен достъп, EITCI допринесе за широкомащабно разпространение на свободен и отворен достъп образователни материали по дигитални технологии, някои от които се използват директно като референтни дидактически материали, които покриват съответните учебни програми за сертификационни програми.

Европейските учебни програми за ИТ сертифициране са разработени, актуализирани и приети от съответните комисии на EITCI от експерти в съответните области на опит, включително както академици, така и практици. EITCI също така предоставя на всички участници в своите програми за сертифициране неограничени онлайн консултации от експерти в областта, отговарящи на всички въпроси по отношение на учебните програми за сертифициране, така че участниците да могат по-добре да се подготвят за полагане на съответните сертификационни изпити.

От 2008 г. институтът EITCI издава стотици хиляди сертификати за EITC и EITCA по целия свят (както и близо 1 милион цифрови сертификати), постигайки брой от над 1 милион лица от 40+ страни, които са се запознали със стандарта EITC/EITCA дигитална грамотност на начално ниво и основни умения, специализирани области на приложната компютърна наука за ИТ специалисти, основни за усъвършенстван дизайн на компютърна графика, както и програми за дигитализация на публичната администрация (електронно управление) и противодействие на цифровото изключване сред социално слабите групи (особено хората, живеещи с увреждания).

Основната разлика е, че сертификацията на EITCA Academy се формира от определена група от свързани с EITC сертификати (обикновено от 10 до 12). Само чрез получаване на всички тези заместващи сертификати за EITC, на участника ще бъде издаден и специален сертификат EITCA, който удостоверява специализация в съответната област (получаването на сертификат на EITCA Academy не изисква допълнителен изпит, изисква преминаване на изпити за всички заместващи сертификати EITC) ,

Възможно е да продължите сертифицирането на EITCA Academy чрез получаване на индивидуални сертификати EITC при отделно записване за всяка програма на EITC (едно по едно), но също така е възможно директно да се запишете в академията на EITCA с достъп до цялата група сертификати на EITC в рамките на избраната академия на EITCA. Това дава право на участника до субсидирания достъп на института EITCI, предоставен от значително намалената такса EITCA Academy, достъпна в целия свят за насърчаване на висококачествено и всеобхватно разпространение на набор от ИТ умения.

Участникът може да избере между реализацията на цялостната EITCA Academy (групиране на съответните програми на EITC) и реализирането на единна програма на EITC (или определен избор от програми на EITC).

Всяка програма за сертифициране на EITC посочва учебната програма с 15 учебни часа съдържание, завършваща с изпит за съответното сертифициране на EITC. Завършването на програмата на EITC може да се постигне средно за един до два дни, но няма време, а участникът може да планира по-дълъг период за дидактика и подготовка за изпит, ако е необходимо (например седмица или 2 седмици, като харчи за учене съответно просто един час или 2 часа дневно). Ако участникът вече има знания и компетенции по съответната учебна програма за сертифициране на EITC, той може да получи директен достъп до изпита и по този начин да спечели съответното сертифициране EIC незабавно.

Всяка EITCA академия се състои от 10-12 EITC сертификати, които общо представляват програмно съдържание от 150-180 учебни часа. Като цяло при предположението, че обучението се провежда в работни дни, е възможно да се завърши програмата на EITCA Academy за по-малко от един месец (всеки работен ден за обучение). Друг график за референтно време е един академичен семестър (обикновено 5 месеца), когато участникът е в състояние да завърши учебната програма за сертифициране по EITCA, като научи само един ден в седмицата.

Референтните учебни часове на споменатото по-горе програмно съдържание определят съществена мярка за изчерпателност на програмата за сертифициране въз основа на стандартите на академичните часове на обучение. Това означава, че съответното образователно поведение от участника средно би отнело 150-180 часа, ако то се проведе в стационарна форма. Също така зависи от характеристиката на отделния участник в способностите за подготовка и учене, което може да доведе до по-бърз или по-бавен темп на обучение и подготовка, съответно на учебната програма. Поради факта, че обучението се провежда в асинхронна форма на електронно обучение, действителното му време за изпълнение зависи от индивидуалните умения на всеки участник и може да бъде удължено или съкратено (времевата рамка на обучение и подготовка за сертифициране е съобразена с индивидуалните нужди на участниците).

Да. Както в програмата за сертифициране на EITC, така и в EITCA Academy, учебният и подготвителен дидактически процес включва неограничени дистанционни консултации с експертен дидактически персонал от съответна ИТ област. Ако възникнат затруднения с разбирането на понятията от учебната програма, както и с поддържащия дидактически конус и материали или при изпълнение на задачи или ако участник има въпроси или притеснения относно съдържанието на програмата, трябва да се консултира с дидактическия персонал от средства за онлайн комуникационна и консултантска система за издаване на билети. Консултациите се провеждат чрез специален интерфейс в платформата за сертифициране и електронно обучение или по имейл. Форми и инструкции за връзка и запитване на дидактически консултантски персонал се намират директно в платформата за електронно обучение за сертифициране.

Настоящият избор на налични сертификати, издадени от института EITCI, се състои от над 70 сертификата за EITC и 7 сертификати на EITCA Academy.

Поради оперативно ограничения капацитет за дидактическа подкрепа и консултации, като по този начин ограничава броя на ежемесечно издадените сертификати EITC/EITCA, някои програми за сертифициране могат да бъдат обект на временни места. В такива случаи програмите за сертифициране без налични места могат да бъдат резервирани от участници, които ще бъдат информирани, когато местата отново са налични и ще им бъде предоставен достъп до съответните програми при първото идване, първото обслужване.

Да, има възможност да се положат както неуспешни, така и успешно издържани изпити по EITC за подобряване на пропускания резултат. При всеки опит за проверка има едно свободно презаписване, което може да премине теста или да подобри оценката му, след което по-нататъшното изпитване изисква допълнително разрешение за кандидатстване към администрацията, но остава без допълнителна такса. Участникът може да вземе отново издържан тест, за да подобри резултата за по-добро представяне на сертификата. Трябва също така да се отбележи, че няма изпити на EITCA Academy (изпитите са назначени само за програми на EITC и преминаването на всеки от тях дава резултати с издаване на EITC сертификат, докато сертификатът EITCA Academy се издава само за преминаване на съответна група от всички съставки Изпит EITC в дадена програма на EITCA Academy). Резултатите, представени на EITCA Academy Certification, са оценките на всички сертификати на EITC, състоящи се от дадена EITCA Academy.

Да. Участниците ще имат достъп до платформата за електронно обучение с всички дидактически материали и ресурси според учебните програми в съответните програми за сертифициране на EITC/EITCA Academy също след завършване на обучението и подготовката, както и след преминаване на изпитите и получаване на сертификати. Достъпът ще бъде безкрайно възможен от сметките на участниците в Академията на EITCA.

Да, както Европейската рамка за ИТ сертифициране, така и Европейският институт за ИТ сертифициране, който разработва тази рамка, се придържат изцяло към стандартите ISO/IEC 17024 за органи, извършващи сертифициране на лица. По-специално EITCI не предоставя търговски курсове или услуги за обучение по отношение на сертификационните програми EITC и EITCA, като се придържа към изискванията на стандарта ISO/IEC 17024 за органи, управляващи сертифициране на лица при отделяне на търговско предлагане на услуги за обучение и курсове от сертифициране услуги поради възможни пристрастия и несъответствия в случай, че сертифициращ орган би комерсиализирал обучение или курсове за изискванията за сертифициране на умения, които определя. Всички европейски програми за ИТ сертифициране се прилагат в съответствие с приложимите Правила и условия. По-специално, всички сертификационни програми EITC/EITCA включват подробни учебни програми и услуги за платени сертификационни изпити. Във всичките си програми за сертифициране EITCI Institute предоставя допълнително свои патентовани онлайн и офлайн дидактически материали за самообучение, както и частични изпити за самооценка стъпка по стъпка на програмите, заедно с неограничени онлайн дидактически експертни консултации, отговарящи на всички въпроси на неговия Участниците в програмите по отношение на съдържанието на сертификационните учебни програми за подпомагане на подготовката им за полагане на съответните сертификационни изпити, които представляват платените услуги на предлаганите сертификационни програми. Програмите могат също така да препращат към безплатни учебни програми, обхващащи помощни материали в различни форми като дидактически помагала за участниците, които обаче не са търговски и платени услуги в съответствие с изискванията на стандарта ISO/IEC 17024, както е посочено в §9 от Условията. и Условия. Такива безплатни референтни материали могат да включват книги с отворен достъп, онлайн уроци и видеоклипове, като всички споделят отворени лицензи за използването им, за да могат да се подготвят по-добре за сертификационните процедури, прилагани от EITCI Institute съгласно програмите за сертифициране EITC/EITCA, но са не са част от оферта за търговска удостоверителна услуга и не са платена услуга. Платените сертификационни услуги, предоставяни съгласно рамката EITC/EITCA, включват онлайн процедури за сертифициране, т.е. изпити на сертификационни програми, издаване на съответните сертификати на участниците, които успешно са преминали съответните изпити, обработка на данни за съхранение на сертификати и онлайн валидиране от трети страни, както и поддръжка и консултантски услуги за всички участници в програмите за сертифициране EITC/EITCA. Естеството и обхватът на сертификационната услуга е напълно специфициран в уеб страниците на специфичните програми за сертифициране, както и в Правила и условия, предмет на потвърждение по време на записването на програмата(ите) за сертифициране. EITCI също така предоставя безусловна 30-дневна политика за възстановяване както на програмите за сертифициране EITC, така и на EITCA, като разширява разпоредбите на разпоредбите за защита на потребителите, прилагащи Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за правата на потребителите, така че всички лица, които не са доволни от сертификационните услуги, могат да поискат възстановяване на сумата за анулиране на техните записвания в програми за сертифициране.

Сертификатът EITC/EITCA е европейска образователна и сертифицираща международна програма, стандартизираща рамките на удостоверяване на компетенции в индустрията на информационните технологии. Той няма официално равновесие с никоя от националните образователни програми на държавите-членки на ЕС. Въпреки това, по отношение на съдържанието на програмата, свързана с обширните учебни програми на Академията на EITCA, тя е сложна и произтичащата от това свидетелство за професионална специализация на притежателя на сертификат, тя може да бъде най-добра в сравнение с акредитираните на национално ниво следдипломни висши училища по отношение на обучението натовареност и нивата на атестирана компетентност. От друга страна сертификацията на EITCA Academy заедно с сертификатите за EITC не са еквивалентни на ориентирани към продавача ИТ професионални сертификати, издадени от различни ИТ доставчици (като Microsoft, Google, Adobe и др.), Като са независими от доставчиците и по този начин се фокусират върху реалната стойност на сертифицирани компетенции, а не като част от стратегията на конкуренцията на продуктите и маркетинга между ИТ доставчиците. Въпреки това, което сертификатите EITC/EITCA имат общо с професионалните продавачи, издадени ИТ сертификати, е, че те също така се фокусират върху практически аспекти и приложимост на сертифицираните знания и умения.

Какво означава на практика?

Сертифицирането на академията на EITCA не е официална диплома за висше образование на национално ниво, а международен стандарт за сертифициране на компетенции в ИТ индустрията, който обаче е независим от доставчика и се ръководи от Европейския институт за сертифициране на информационни технологии, независим доставчик с нестопанска цел сертифициращ орган или сертифициращ орган. В рамките на програмата на EITC/EITCA Academy Притежателят на сертификат не получава диплома за следдипломна образователна степен на национално ниво или сертификат за доставчик на ИТ, а международна и се издава в Брюксел, ЕС, Информационни технологии, свързани с отрасъла, официални компетенции, с обхвата на сертифицирани знания и умения еквивалентен на следдипломното обучение по отношение на всеобхватността (започваща от 150 часа цялостност на референтната програма) и поредица от актуални ИТ доставчици, издадени сертификати. Няма критерии за допустимост за предприемане на Академия EITCA (или който и да е компонент от програмата за сертифициране на EITC) и не се изискват предварителни квалификационни изисквания (напр. Бакалавърска степен, постигната в бакалавърското образование, обикновено е необходимо да се предприемат допълнителни следдипломни изследвания в академичното висше образование, което е не е предпоставка за участието на академията EITCA).

Само сертифицирането на EITCA Academy позволява на притежателя му да докаже професионално свидетелството за овладените умения и компетенции за работа в областта на проведеното сертифициране. Макар че работодателите обикновено изискват диплома за висше образование в дадения обхват на професионална специализация, те обикновено много добре приветстват допълнителни всеобхватни набори от умения, особено в областта на информационните технологии, независимо дали тя е основният предмет на обучението на кандидата или не. Ако присъствието на компетенции е на ниво на всеобхватност, сравнимо с официалната диплома за академично следдипломно образование, в някои случаи работодателят може да се счита за достатъчен заместител, особено като се вземат предвид въпросите, свързани с разходите за обучение във висшето образование на системата дадена държава). В други случаи това ще бъде правилно допълнение на дипломата за официално образование, доказваща международната активност на кандидатите за саморазвитие и ще го остави настрана от конкурентни заявки без подобна компетентност. Работодателите обикновено ценят силно стимула от страна на кандидата по отношение на саморазвитието, образованието и опита и като такъв ще признаят международното сертифициране на EITCA Academy в полза на кандидата. Обобщаването на сертификацията на EITCA Academy може да се третира като начин за допълване на дипломата за висше образование или следдипломно образование на национално ниво с по-специализирана, професионална ИТ индустрия, базирана на ЕС. Със сигурност представлява важно предимство в автобиографията на притежателя на сертификата, доказваща неговата международна дейност в областта на квалификацията. Дори със специализирана диплома за следдипломно образование съответната сертификация на EITCA Academy ще се окаже изключително ценен актив в автобиографията и ще увеличи перспективите за заетост не само чрез официално потвърждаване на притежаваните ИТ квалификации и компетенции, но и чрез доказване на способността на кандидата да продължи успешно своето образование и саморазвитие чрез получаване на международно признато ниво на ИТ индустрията, базирано на ЕС, независим от продавача сертификат.

Според Болонския процес ЕС работи за интегрирана рамка за висше образование. Понастоящем основната цел за постигане на тази цел е чрез стандартизация във всички страни от ЕС и някои други страни, желаещи да участват в тази система, висшето образование трябва да се основава на квалификациите и да се раздели на основни 3 цикъла: първият цикъл на квалификациите (неофициално наричан студент проучвания, обикновено завършващи с бакалавърска степен), 1-ри цикъл (неофициално наричан следдипломна или аспирантура, обикновено завършен с магистърска степен) и 2-ти цикъл, докторантура (обикновено включва не само образование, но и собствени изследвания, завършени с докторантурата). В допълнение към горното Болонският процес въведе системата за кредити ECTS (Европейска система за трансфер и натрупване на кредити), която въвежда мярка от кредити (или ECTS точки), присвоени на курсове, обикновено с 3 ECTS се назначава на 1 до 15 часа стационарно дидактическа програма. ECTS кредитите служат като ориентир за сравняване на сложността на курсовете в различни висши учебни заведения и чрез споразумения между тези институции за признаване на курсовете, завършени в различни институции въз основа на ECTS кредити, подпомагат международния обмен на студенти от ЕС и обучение в чужбина.

Сравнявайки сложността и съдържанието на програмата, Академията на EITCA може да бъде най-добре сравнена с нивото на следдипломното образование (втори цикъл) на висшето образование, дори ако официално не е акредитирано като такова от администрацията на национално ниво, тъй като е международен стандарт. Компетенциите, постигнати при завършване на Академията EITCA, потвърдени от сертификата EITCA, са съдържателно еквивалентни по отношение на тяхната всеобхватност към дипломата за следдипломна квалификация, с тази разлика, че сертификацията на академията EITCA не е издаден на национално ниво документ, а е международна и е фокусирана върху определена област на ИТ, а не върху цялата дисциплина. Този по-специализиран фокус на сертифицирането на EITCA Academy може да бъде преимуществен и в сравнение с дипломите за следдипломна квалификация за професионална кариера, свързана с ИТ. Обикновено програмата за следдипломно обучение е по-широко дефинирана (напр. Компютърни науки, бизнес администрация, икономика, математика и др.), Отколкото академията EITCA, която обхваща една от специфичните области на информационните технологии (напр. Информационна сигурност, бизнес информационни технологии, компютърна графика и т.н. .). Следдипломните магистърски проучвания съдържат от 2 до 1500 програмни часа, реферирани съответно от 3000 до 60 ECTS (стандартна учебна година обикновено се състои от 120 часа). Академията на EITCA обхваща дидактическа програма от 1500-150 часа, но реферирана от 180 до 30 ECTS (тя включва 60-10 курса по EITC, всеки назначен с 12 до 3 ECTS въз основа на сравнение на съдържанието във връзка с академични стандарти по съответните теми , с времетраене от 5 часа за всеки курс на EITC, което съответства на 15 до 60 часа при стандартно академично поведение поради индивидуалния и асинхронен модел на образованието, присъстващо в Академията на EITCA). По този начин Академията EITCA може да се сравни с една академична година на втория цикъл на висше образование (ниво на магистърска степен) по отношение на всеобхватност и сложност на ИТ компетенциите, формално атестирани. От друга страна, сертификатите на EITC съответстват по същество на академичните курсове за висше образование (разпределени с 90 до 2 ECTS кредита в системата за трансфер на академични кредити в ЕС), както и на издадените от продавача ИТ продукти или технологични сертификати, поради приложимост и практичен характер.

По отношение на съдържанието програмата за сертифициране на Академията EITCA (еквивалентна на 150-180 часа стационарни класове, т.е. стандартна учебна година или 2 академични семестъра) може да се сравни със специализирано следдипломно обучение, но все пак с предимството на сертификационния стандарт на ЕС с международния му естество и признание (сертификатите, базирани в ЕС, издадени в Брюксел, са високо признати по целия свят, дори и над официалните национални академични дипломи, издадени в централни места на ЕС) Важна характеристика на програмите за сертифициране на EITC/EITCA е възможността да се завършат само избрани единични програми на EITC, съответстващи на отделните курсове, формиращи съответната академия на EITCA (единични специализирани сертифицирани EITC курсове със средно дидактическо съдържание от 15 часа). Програмите за сертифициране на компетенции на EITCA и EITC включват програмно съдържание, разработено в рамките на подхода отдолу нагоре, така че да не се изискват предварителни ИТ знания за тяхното завършване, въпреки напредналата им и специализирана форма. Това дава възможност дори повечето специализирани програми на EITC/EITCA да бъдат успешно завършени от лица без предварителна ИТ експертиза, като същевременно са от значение за ИТ специалистите и експертите в съответните области.

Обобщаването на EITCA Academy се препоръчва като международно признато професионално ИТ сертифициране, допълващо дипломите за висше образование за висше образование или следдипломно ниво на национално ниво (т.е. бакалавърска или магистърска степен), което обаче може да удостовери компетентностите на притежателите в по-обща или дори различна дисциплина от тази област че притежателят на сертификат се стреми да преследва своята или своята кариера (със съответното сертифициране на EITCA Academy, обхващащо точно това поле). Възможно е успешно да се търси работа без диплома за висше образование, притежаваща сертификат EITCA Academy също така, тъй като официално може да се докаже въз основа на съдържанието на програмата, обхванато от сертификата, че усъвършенстването на атестираните компетенции е еквивалентно на една година следдипломна академична подготовка за магистърска степен, но в рамките на международен и ИТ индустриален стандарт за сертифициране, разработен и разпространен от Европейския институт за информационни технологии в Брюксел, ЕС. Трябва да се отбележи, че оценката на стандарта за сертифициране по ИТ на академията EITCA спрямо националните дипломи за следдипломно образование или сертификати на ниво индустриални доставчици зависи от работодателя и неговите собствени убеждения и мнения, независимо от оценката на притежателите на EITC/EITCA кариерата показва, че този стандарт се увеличава и не само в ЕС.

Отговорът на въпроса дали EITCA Academy и EITC сертификатите са съвместими с ECTS е свързан с отговора на въпроса, ако можете да отчитате завършване на програми на EITCA Academy или EITC за текущите си бъдещи магистърски или следдипломни академични изследвания в рамките на национална формална система за висше образование.

Отговорът като цяло е положителен. Всяка програма за сертифициране на EITC и академията на EITCA получават определен брой ECTS точки.

Институтът EITCI общува с университетите в ЕС по темата на ECTS системата (Европейската система за трансфер и натрупване на кредити), предлагаща двустранно потвърждение на съдържанието на образователната програма (към съответните учебни програми за сертифициране на EITC/EITCA). При спазване на тези предложения някои EITC/EITCA сертификационни програми се възлагат от института EITCI с точките ECTS, като по този начин европейските студенти сред притежателите на сертификати дават възможност за собствено обучение, което са преминали и доказали, че са овладели чрез процедура на сертифициране, за да бъдат приети за своето академично поведение. ECTS представлява европейски стандарт за сравняване на обема на обучение въз основа на резултатите от обучението (в случай на EITC/EITCA сертификат, измерен с резултатите от изпитите) и свързаното с него натоварване на висшето образование, както и на програмите за професионално образование и обучение, провеждани в Европейския съюз и сътрудничещи страни по ECTS.

За спечеленото сертифициране EITC/EITCA се отпускат съответни суми от кредитите по ECTS в зависимост от конкретната програма (нейната сложност, всеобхватност и свързано с натоварване учебно натоварване) и тези кредити могат да бъдат приети от университета на притежателя на сертификат при условие на двустранно споразумение между този университет и институтът EITCI. Институтът EITCI инициира двустранното проучване на ECTS с посочен университет въз основа на заявлението от притежателя на сертификат, който би искал спечелените ECTS точки да бъдат уважени в нейния или избрания от него университет за текущо или бъдещо академично поведение.

Ако сте притежател на сертификат или представлявате университет, който се интересува или пита от студентите за приемане на ECTS точките за съответните им сертификати EITC/EITCA, моля свържете се с института EITCI и ще предостави всички необходими подробности и документи, за да продължим по-нататък.

Не е необходимо също да се обучавате в европейския университет, за да поискате приемане на вашите програми по EITC/EITCA, спечелени ECTS точки. Това обаче ще бъде по собствена преценка на декана на вашия университет. Ако изучавате европейския университет (не непременно в ЕС, но и в страната, участваща в системата ECTS), това решение е по-автоматично, но все пак остава независимо решение на вашия университет по отношение на двустранно споразумение за приемане на съответните учебни програми за програми за сертифициране на EITCA и EITC като валидни за съответното провеждане на академията в университета.

Трябва да се посочи, че приемането на ECTS е решение на страната на университетската администрация да приеме или откаже честта за завършване на определена програма за сертифициране на EITC/EITCA при академичното провеждане на вашите изследвания е независима от института EITCI, което може да обоснове само брой ECTS точки, присъдени с дадената му сертификационна програма и се прилагат към университет за двустранно споразумение за ECTS (такова запитване може да бъде направено от EITCI Institute или директно от притежател на сертификат към деканския офис, заедно с неумолимите сертификати EITC/EITCA и техните добавки - шаблоните на документите за кандидатстване за приемане на ECTS точки могат да бъдат изтеглени след получаване на сертификатите). И сертификатите на EITC и EITCA са снабдени с подробни програмни добавки, които ще позволят правилното отчитане на съдържателната еквивалентност със съответния университетски курс или съответната сума от квалификации и компетенции дори от университетите в страните, които не участват в системата ECTS.

Обобщавайки, Академиите на EITCA се състоят от групи от индивидуални програми за сертифициране на EITC, като всяка от тях е определена с определения брой кредити по ECTS, предоставени на притежателя на сертификат след получаване на сертификата. Скалата за оценяване на базата на EITC/EITCA също е напълно съвместима със степенуващата скала ECTS.

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) служи като европейски стандарт за сравняване на постиженията на академичните изследвания и резултатите на студентите с висше образование в Европейския съюз и други европейски държави, които искат да участват в стандарта ECTS. За успешно завършени курсове се присъждат съответния брой кредити по ECTS. ECTS кредитите служат като ориентир за сравняване на сложността на курсовете в различни висши учебни заведения и чрез споразумения между тези институции за признаване на курсовете, завършени в различни институции въз основа на ECTS кредити, подпомагат международния обмен на студенти от ЕС и обучение в чужбина. Трябва да се отбележи, че много държави имат сходни стандарти, които лесно могат да отчитат кредити по ECTS, както и при индивидуално заявление.

DigComp Framework
DigComp Framework

DigComp означава Рамка за дигитална компетентност за граждани и е разработена от Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Рамката DigComp в нейното измерение 1 препраща към 5 ключови компонента (или области) на личните цифрови умения на гражданите:

 1. Информационна и информационна грамотност
 2. Комуникация и сътрудничество
 3. Създаване на цифрово съдържание
 4. Безопасност
 5. Разрешаване на проблем

Съгласно дефиницията си, DigComp има за цел да предостави единна рамка за дигитална компетентност за гражданите, като нейните области се фокусират върху лични и общи дигитални компетенции за разлика от компетенциите, ориентирани към ИТ приложения в различни области на цифровите технологии.

Това е различен подход от този, използван в дефиницията на Европейската рамка за ИТ сертифициране, която има за цел да удостовери съответните дигитални компетенции в специфични области на ИТ приложения, например в областта на изкуствения интелект, киберсигурността, уеб разработката, компютърната графика, програмирането, работата от разстояние, Електронно обучение, електронно управление и електронна администрация, бизнес информационни системи и др. Структурата на Европейската рамка за ИТ сертифициране въвежда програми на EITCA Academy (Европейска ИТ сертификационна академия), които се занимават с тези области на приложени дигитални умения на начинаещи, средни и професионални нива. Освен съответните приложими дигитални умения, европейската рамка за ИТ сертифициране включва и сертификационната програма EITCA/KC Key Competencies Academy, която е насочена към сертифициране на така наречените цифрови ключови компетенции от общ характер, добре съгласувани с Препоръката на Съвета относно ключови компетенции за живота- дълго обучение в дигиталния контекст и рамката DigComp.

Въпреки че както европейската рамка за ИТ сертифициране, така и рамката DigComp са напълно независими от доставчика, рамката за европейска ИТ сертификация включва по-широко покритие на дигиталните умения от текущия обхват на DigComp, тъй като сертифицира съответните дигитални умения както на ниво начинаещи, така и на ниво граждани (особено в сертификационната програма EITCA/KC Key Competencies Academy, която е в тясно съответствие с текущата дефиниция на рамката DigComp 2.2), както и на по-професионални нива (включително междинни и напреднали нива). Понастоящем рамката DigComp не се позовава на сертифициране на цифрови умения за ИТ специалисти.

Академията за ключови компетенции на EITCA/KC е в съответствие с обхвата на рамката DigComp, включително области на компетенции за информационна грамотност и данни, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, безопасност и решаване на проблеми. Това подравняване може да бъде картографирано по следния начин:

 1. Информационна и информационна грамотност:
  1. За артикулиране на информационни нужди, за намиране и извличане на цифрови данни, информация и съдържание. Да се ​​прецени уместността на източника и неговото съдържание. Да съхранява, управлява и организира цифрови данни, информация и съдържание.
   1. Картографиране на основните програми на EITCA: Ключови компетенции на EITCA/KC
    1. Картографиране на съставните EITC програми на EITCA/KC ключови компетенции:
     1. Интернет технологии и приложения на EITC/INT/ITAF
     2. Основи на електронната търговия и интернет маркетинга на EITC/BI/ECIM
     3. EITC/BI/OOW Основи на софтуера за текстообработка
     4. EITC/BI/OO Основи на софтуера на Office
     5. EITC/BI/OOC Основи на софтуера за електронни таблици
     6. EITC/DB/DDEF Бази данни и основи на инженеринга на данни
     7. EITC/DB/DDMS Бази данни и системи за управление на бази данни
     8. Администриране и управление на софтуера EITC/OS/MSSAM
   2. Картографиране на вторични програми EITCA: EITCA/AI изкуствен интелект
 1. Комуникация и сътрудничество:
  1. Да си взаимодействаме, да общуваме и да си сътрудничим чрез цифрови технологии, като същевременно осъзнаваме културното и поколенческото разнообразие. Да участва в обществото чрез публични и частни цифрови услуги и гражданско участие. Да управлява дигиталното си присъствие, самоличност и репутация.
   1. Картографиране на основните програми на EITCA: Ключови компетенции на EITCA/KC
    1. Картографиране на съставните EITC програми на EITCA/KC ключови компетенции:
     1. Основи на EITC/TT/MSF за мобилни системи
     2. Основи на работата на EITC/BI/TF
     3. EITC/BI/CAPMF Основи за компютърно управление на проекти
     4. Интернет технологии и приложения на EITC/INT/ITAF
     5. Основи на компютърните мрежи на EITC/CN/CNF
     6. EITC/BI/ITIM Информационни технологии в управлението
   2. Картографиране на вторични програми на EITCA: компетенции за дистанционна работа на EITCA/TC, бизнес информация на EITCA/BI
 1. Създаване на цифрово съдържание:
  1. Да създавате и редактирате цифрово съдържание. Да подобрявате и интегрирате информация и съдържание в съществуващ масив от знания, като същевременно разбирате как трябва да се прилагат авторските права и лицензите. Да знаете как да давате разбираеми инструкции за компютърна система.
   1. Картографиране на основните програми на EITCA: Ключови компетенции на EITCA/KC
    1. Картографиране на съставните EITC програми на EITCA/KC ключови компетенции:
     1. Основи на компютърното програмиране на EITC/SE/CPF
     2. EITC/CG/CGVF Компютърна графика и основи за визуализация
     3. EITC/CG/APS Софтуер за обработка на растерна графика
     4. EITC/CG/VICG Визуална идентификация в компютърната графика
     5. EITC/BI/OOI Основи на софтуера за мултимедийни презентации
     6. EITC/INT/JOOM Дизайн на уебсайтове и основи на системите за управление на съдържанието
     7. EITC/BI/GADW Интернет реклама и основи на маркетинга
   2. Вторично съпоставяне на EITCA програми: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Картографиране на съставните EITC програми на EITCA/CG Computer Graphics:
     1. EITC/CG/AI: Софтуер за обработка на векторни графики
     2. EITC/CG/AIDF: Софтуер за настолни публикации
     3. EITC/CG/BL: Софтуер за 3D графичен дизайн и визуализация
     4. EITC/CG/VR: 3D графичен софтуер за виртуална реалност
     5. EITC/CG/ADPD: Художествена цифрова портретна рисунка
    1. Картографиране на съставните EITC програми на EITCA/WD Web Development:
     1. EITC/WD/HCF: Основи на HTML и CSS
     2. EITC/WD/JSF: Основи на JavaScript
     3. EITC/WD/PMSF: Основи на PHP и MySQL
 1. Безопасност:
  1. За защита на устройства, съдържание, лични данни и поверителност в цифрови среди. Да защитава физическото и психическото здраве и да е наясно с цифровите технологии за социално благополучие и социално включване. Да са наясно с въздействието върху околната среда на цифровите технологии и тяхното използване.
   1. Картографиране на основните програми на EITCA: Ключови компетенции на EITCA/KC
    1. Картографиране на съставните EITC програми на EITCA/KC ключови компетенции:
     1. EITC/OS/MSW Основи на управлението на операционни системи
     2. Основи на сигурността на информацията и криптографията на EITC/IS/ISCF
     3. EITC/IS/EEIS Информационна сигурност на електронната икономика
   2. Вторично картографиране на EITCA програми: EITCA/IS IT Security
    1. Картографиране на съставните EITC програми на EITCA/IS IT Security:
     1. EITC/IS/CSSF: Основи на сигурността на компютърните системи
     2. EITC/IS/ACSS: Разширена сигурност на компютърните системи
 1. Решаване на проблеми:
  1. За идентифициране на нужди и проблеми и за разрешаване на концептуални проблеми и проблемни ситуации в цифрови среди. Да използва цифрови инструменти за иновации на процеси и продукти. За да сме в крак с дигиталната еволюция.
   1. Картографиране на основните програми на EITCA: Ключови компетенции на EITCA/KC
    1. Картографиране на съставните EITC програми на EITCA/KC ключови компетенции:
     1. EITC/AI/AIF Основи на изкуствения интелект
     2. EITC/BI/BAS Софтуер за бизнес и администрация
   2. Вторично съпоставяне на програмите EITCA: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence
    1. Картографиране на EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence съставни програми EITC:
     1. EITC/CP/PPF: Основи на програмирането на Python
     2. EITC/AI/MLP: Машинно обучение с Python
     3. EITC/AI/ADL: Разширено задълбочено обучение
     4. EITC/AI/ARL: Разширено подсилено обучение

Съгласно измерение 2 на рамката DigComp понастоящем има дефинирани 21 съставни компетенции от 5-те основни области на дигитални умения, посочени в измерение 1. Тези заглавия и дескриптори на компетенциите могат също да бъдат картографирани по отношение на европейските програми за ИТ сертифициране. По отношение на съвместното разглеждане на измерение 1 и 2 от рамката DigComp, картографирането на основните програми EITCA на Европейската рамка за ИТ сертифициране е следното:

1. Информационна и информационна грамотност
Компетенции (Измерение 2)

 • 1.1 Преглед, търсене и филтриране на данни, информация и цифрово съдържание
  За артикулиране на информационни нужди, за търсене на данни, информация и съдържание в цифрови среди, за достъп до тях и за навигация между тях. За създаване и актуализиране на лични стратегии за търсене.
 • Картографиране на програмите EITCA: EITCA/KC ключови компетенции, EITCA/AI изкуствен интелект
 • 1.2 Оценяване на данни, информация и цифрово съдържание
  Да анализира, сравнява и критично оценява достоверността и надеждността на източниците на данни, информация и цифрово съдържание. Да анализира, интерпретира и критично оценява данните, информацията и цифровото съдържание.
 • Картографиране на програмите на EITCA: ключови компетенции на EITCA/KC, бизнес информация на EITCA/BI
 • 1.3 Управление на данни, информация и цифрово съдържание
  Да организира, съхранява и извлича данни, информация и съдържание в цифрови среди. Да ги организира и обработва в структурирана среда.
 • Картографиране на програмите на EITCA: EITCA/KC ключови компетенции, EITCA/AI изкуствен интелект, EITCA/WD уеб разработка

2. Комуникация и сътрудничество
Компетенции (Измерение 2)

 • 2.1 Взаимодействие чрез цифрови технологии
  Да взаимодействат чрез различни цифрови технологии и да разбират подходящите средства за цифрова комуникация за даден контекст.
 • Картографиране на програмите на EITCA: EITCA/KC ключови компетенции, EITCA/AI изкуствен интелект, EITCA/WD уеб разработка
 • 2.2 Споделяне чрез цифрови технологии
  За споделяне на данни, информация и цифрово съдържание с други чрез подходящи цифрови технологии. Да действа като посредник, да знае за практиките за рефериране и приписване.
 • Картографиране на програмите на EITCA: EITCA/KC ключови компетенции, EITCA/AI изкуствен интелект, EITCA/WD уеб разработка
 • 2.3 Ангажиране в гражданство чрез цифрови технологии
  Да участва в обществото чрез използването на публични и частни цифрови услуги. Да се ​​търсят възможности за самоупълномощаване и за гражданско участие чрез подходящи цифрови технологии.
 • Картографиране на програмите на EITCA: EITCA/KC ключови компетенции, EITCA/AI изкуствен интелект, EITCA/WD уеб разработка
 • 2.4 Сътрудничество чрез цифрови технологии
  Да използва цифрови инструменти и технологии за съвместни процеси и за съвместно конструиране и съвместно създаване на ресурси и знания.
 • Картографиране на програмите на EITCA: компетенции за дистанционна работа на EITCA/TC, уеб разработка на EITCA/WD, бизнес информация на EITCA/BI
 • 2.5 Нетикет
  Да сте наясно с поведенческите норми и ноу-хау, докато използвате цифрови технологии и взаимодействате в цифрови среди. Да адаптират комуникационните стратегии към конкретната аудитория и да са наясно с културното и поколенческото разнообразие в дигиталните среди.
 • Картографиране на програмите на EITCA: Ключови компетенции на EITCA/KC
 • 2.6 Управление на цифрова идентичност
  Да създадете и управлявате една или множество цифрови идентичности, да можете да защитите собствената си репутация, да се справите с данните, които произвеждате чрез няколко цифрови инструмента, среди и услуги.
 • Съпоставяне на програмите на EITCA: EITCA/IS IT Security

3. Създаване на цифрово съдържание
Компетенции (Измерение 2)

 • 3.1 Разработване на цифрово съдържание
  Да създава и редактира цифрово съдържание в различни формати, да изразява себе си чрез цифрови средства.
 • Картографиране на EITCA програми: EITCA/CG компютърна графика, EITCA/WD уеб разработка
 • 3.2 Интегриране и преработване на цифрово съдържание
  Да модифицирате, усъвършенствате, подобрите и интегрирате информация и съдържание в съществуващо тяло от знания, за да създадете ново, оригинално и подходящо съдържание и знания.
 • Картографиране на EITCA програми: EITCA/CG компютърна графика, EITCA/WD уеб разработка
 • 3.3 Авторски права и лицензи
  За да разберете как авторските права и лицензите се прилагат към данни, информация и цифрово съдържание.
 • Картографиране на програмите EITCA: EITCA/KC ключови компетенции, EITCA/IS ИТ сигурност
 • 3.4 Програмиране
  Да планирате и разработите поредица от разбираеми инструкции за изчислителна система за решаване на даден проблем или изпълнение на конкретна задача.
 • Картографиране на EITCA програми: EITCA/WD Web Development

4. безопасност
Компетенции (Измерение 2)

 • 4.1 Защитни устройства
  За защита на устройства и цифрово съдържание и за разбиране на рисковете и заплахите в цифровите среди. Да познаваме мерките за безопасност и сигурност и да обръщаме дължимото внимание на надеждността и поверителността.
 • Съпоставяне на програмите на EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.2 Защита на личните данни и поверителността
  За защита на личните данни и поверителността в цифрови среди. За да разберете как да използвате и споделяте лична информация, като същевременно можете да защитите себе си и другите от щети. За да разберете, че цифровите услуги използват „Политика за поверителност“, за да информират как се използват личните данни.
 • Съпоставяне на програмите на EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.3 Защита на здравето и благополучието
  За да можете да избягвате рискове за здравето и заплахи за физическото и психическото благополучие, докато използвате цифрови технологии. Да може да защити себе си и другите от възможни опасности в дигитална среда (напр. кибертормоз). Да са наясно с цифровите технологии за социално благополучие и социално включване.
 • Съпоставяне на програмите на EITCA: EITCA/IS IT Security
 • 4.4 Опазване на околната среда
  Да са наясно с въздействието върху околната среда на цифровите технологии и тяхното използване.
 • Съпоставяне на програмите на EITCA: EITCA/IS IT Security

5. Решаване на проблеми
Компетенции (Измерение 2)

 • 5.1 Решаване на технически проблеми
  Да идентифицира технически проблеми при работа с устройства и използване на цифрови среди и да ги разрешава (от отстраняване на неизправности до решаване на по-сложни проблеми).
 • Картографиране на програмите EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.2 Идентифициране на нужди и технологични отговори
  Да оценява нуждите и да идентифицира, оценява, избира и използва цифрови инструменти и възможни технологични отговори за тяхното разрешаване. Да коригирате и персонализирате цифровите среди според личните нужди (напр. достъпност).
 • Картографиране на програмите EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.3 Творческо използване на цифрови технологии
  Да използва цифрови инструменти и технологии за създаване на знания и за иновации на процеси и продукти. Да се ​​ангажира индивидуално и колективно в когнитивна обработка, за да разбере и разреши концептуални проблеми и проблемни ситуации в цифрови среди.
 • Картографиране на програмите EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.4 Идентифициране на пропуски в дигиталната компетентност
  Да разбере къде собствената дигитална компетентност трябва да бъде подобрена или актуализирана. Да могат да подкрепят другите с развитието на дигиталната им компетентност. Да търсим възможности за саморазвитие и да сме в крак с дигиталната еволюция.
 • Картографиране на програмите EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence

DigComp 2.2 въведе допълнителни измерения, които очертават съответно:

 • Нива на владеене (Измерение 3)
 • Примери за знания, умения и нагласи (Измерение 4)
 • Случаи на употреба (измерение 5).

Най-новата публикация DigComp 2.2, представя консолидираната рамка.

Повече информация за модела DigComp 2.2 можете да намерите на Съвместен изследователски център.

Европейското ИТ сертифициране (EITC) и Европейската ИТ сертификационна академия (EITCA) са програми за професионално сертифициране по информационни технологии и като такива те не представляват университетски програми или програми за академична степен, тъй като от тях се изисква да се придържат към националните рамки за висше образование, в които академичните степените се регулират. Европейската програма за ИТ сертифициране не се прилага в правна рамка на която и да е държава-членка на ЕС, уреждаща национални университетски програми и академични степени.

Вместо това сертификационните програми EITC/EITCA са програми за атестация на професионални квалификации, акредитирани от EITCI Institute, международен сертифициращ орган за тези програми, който издава съответните документи за атестация на компетентности. По този начин по отношение на еквивалентността сертификатите EITC/EITCA могат да бъдат сравнени с други професионални или професионални ИТ сертификати, които не зависят от ИТ доставчици, за разлика от популярните ИТ сертификати, ориентирани към доставчика, предлагани от например Microsoft, Adobe, Google и т.н. По този начин завършването на Академията EITCA (или някоя от съставните й програми EITC) присъжда на участника професионален европейски ИТ сертификат, издаден и потвърден от Института EITCI, официално удостоверяващ експертен опит в област, свързана с присъдения сертификат. Този сертификат обаче не е формално еквивалентен на университетска диплома или академична степен, въпреки факта, че изчерпателността на учебната програма на EITCA Academy може да бъде сравнена по отношение на атестирана от учебната програма квалификация и тяхното напредване към следдипломно обучение, при изчерпателност на квалификациите, съответстваща на ЕКР справка за ниво 6.

Стандартът осигурява удостоверяване на професионална квалификация по професионална специализация в основни области на ИТ приложения. Ако има публични или частни разпоредби, официално изискващи академична степен по компютърни науки (бакалавърска или магистърска степен) и подходяща университетска диплома, издадена в една от националните системи за висше образование, за работната позиция, за която човек иска да кандидатства , EITCA Academy Certification, заедно с всички негови съставни EITC сертификати, въпреки че представляват цялостна атестация на ИТ компетенциите на притежателя, няма да позволят на човек да премине задължителния критерий за академична степен. Въпреки това, в много случаи такива официални критерии за изискване отсъстват дори за високо професионални ИТ работни места или, ако присъстват, могат да бъдат преразгледани от работодател, ако приложението е силно в противен случай. Много успешни ИТ професионалисти с напреднали кариери в технологиите и бизнес сферите не са компютърни учени по своето университетско образование и по академична степен. Вместо това техните практически умения, интерес към ИТ, фактически опит и евентуално атестация за професионални умения в различни международни програми за сертифициране, като например европейския стандарт за ИТ сертифициране, все пак може да представляват достатъчно доказателство за ИТ умения и квалификации за работодател или изпълнител.

И сертификатите за академията на EITC и EITCA предоставят официално, международно признато потвърждение на компетенциите на лицата в конкретни области на информационните технологии, свързани с приложни и практически по отношение на домейните на пазарите на труда. Сертификатите на EITC/EITCA съдържат официални документи за удостоверяване на ИТ или подкрепят или заменят други формални начини за потвърждаване на знания, умения и компетенции, придобити в рамките на висшето и професионалното образование или обучение (включително дипломите на университетите и училищата на национално ниво). В тази връзка Сертифицирането на Академията EITC и EITCA е придружено от подробно допълнение към сертификацията, което предоставя стандартизирано описание на съдържанието, сложността и нивото на ИТ компетенции, придобити от притежателя на сертификат, предназначени като помощно средство за признаване на тези компетенции в професионални области от дейности.

Програмата за сертифициране на EITC и EITCA, провеждана под ръководството на Европейския институт за сертифициране на информационни технологии (EITCI) в Брюксел, води след успешното приключване на процедурата за онлайн изпит при присъждане на съответните сертификати на EITC/EITCA Academy, цифрово издадени в Брюксел, ЕС , заедно с подробните добавки за сертифициране.

Сертифицирането е възможно както в рамките на пълната програма на EITCA Academy в избраната ИТ специализация (успешно преминаването на изпитите в рамките на всички програми на EITC, включени в съответната програма на EITCA Academy, води до присъждане на сертификата на Академията EITCA и допълнение към сертификацията, заедно с всички съответни сертификати на EITC) , както и в рамките на по-специализирани единични програми на EITC (един изпит и единствен сертификат EITC, издаден във всяка съответна програма на EITC).

Процедурите за сертифициране на EITCA и EITC водят не само до издаване на правилно защитени цифрови сертификати (в случай на Академия EITCA, придружени от подробни добавки за сертифициране и всички съответни сертификати на EITC, и в случай на сертификати на EITC, съдържащи подробно описание на програма в рамките на самия Certifacate), но също така и с предоставяне на съответните услуги за валидиране. Цифровите сертификати EITC/EITCA трябва да се разбират като техните уникални идентификационни номера, че при въвеждане заедно с осигуряването на лични данни в системата за валидиране на сертификат на института EITCI позволява онлайн проверка на притежаваните сертификати, заедно с подробности за обхвата на програмата, попълнен от притежателя на сертификата, както и отпечатване на адекватните версии и допълнения на сертификатите, готови за печат. Сертификатите на EITC (получени поотделно или като част от програмата на EITCA Academy) са проектирани с ID, носещи визуални маркери (QR кодове), които позволяват автоматично разпознаване на машината и проверка на сертифицирането чрез приложения за сканиране на визуални маркери.

Възможно е по избор издаване на защитената хартиен формуляр на сертификатите EITC/EITCA, заедно с международна доставка (хартиен формуляр за издаване на сертификати изискват допълнителни такси в зависимост от броя на копията на физически обезпечени издадени сертификати, както и от международните служби за доставка на хартията Доставка на сертификати от Брюксел до вашата страна). Възможно е също така да се използва постоянно или временно да се използват само цифрови сертификати EITC/EITCA (които можете да отпечатате сами, ако е необходимо, във формуляр, готов за справка, от електронната услуга на валидирането на сертификатите EITC/EITCA).

Европейският институт за ИТ сертифициране си сътрудничи на стандартна основа с всички притежатели на европейски ИТ сертификати, след като те успешно завършат своите програми.

Това включва подкрепа при намиране на дигитална работа, както и възможности за директно сътрудничество с EITCI Institute или с неговите партньори, които търсят ИТ специалисти за работа.

Всички участници също така запазват достъп до дидактическите референтни платформи на учебните програми и до консултациите с експерти в областта, които ще бъдат на разположение, за да съветват относно писането на професионална автобиография или интервюиране в области на конкретни специализации, като например уеб разработка, AI, киберсигурност, облачни изчисления и т.н. .

Европейският институт за ИТ сертифициране също така разработи специална безплатна услуга (IT ID) за подпомагане на притежателите на европейски ИТ сертификати при съставянето на модерни цифрови автобиографии в подкрепа на техните кандидатури за работа.

Как да продължите в3 прости стъпки

EITCA Academy се прилага онлайн по европейския стандарт за ИТ сертифициране. Всички формалности се изпълняват дистанционно. За да се регистрирате, следвайте тези стъпки.

Намерете сертифициране

Разгледайте сертификатите налични в полето на вашия интерес

Добавете към поръчката

Добавете избрани сертификати към вашата заповед за записване и разгледайте

Записвам се

Завършете плащането на таксата, за да се запишете в избраната от вас програма

TOP
Чат с поддръжка
Чат с поддръжка
Въпроси, съмнения, проблеми? Ние сме тук, за да ви помогнем!
Свързва се ...
Имате ли някакви въпроси?
Имате ли някакви въпроси?
:
:
:
Имате ли някакви въпроси?
:
:
Сесията за чат приключи. Благодаря ти!
Моля, оценете подкрепата, която сте получили.
добър Лошо